Långsiktiga planer för transportsektorn saknades i budgeten

Transportsektorns utmaningar är enorma – för att både överleva coronakrisen och samtidigt bli mer hållbar, krävs kraftfullare satsningar och långsiktigare planer i budgetpropositionen för 2021 som presenterades i dag.

Transportföretagen välkomnar flera av satsningarna i regeringens budget, men tyvärr saknas långsiktig strategi och planering vilket skapar osäkra villkor för svensk transportsektor att kunna ställa om. Dessutom har branschen fortfarande stora utmaningar med att klara sig igenom pandemin.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.
– Transportsektorn har enorma utmaningar med att klara sig igenom coronakrisen samtidigt som den ska uppnå hållbarhetsmålen. Därför hade vi velat se kraftfullare och mera långsiktiga investeringar i budgeten, så att företagen vet vad de har att förhålla sig till. En större strategi och ett helhetstänk saknas, nu vet vi inte vad vi kommer att ha för transportsektor när krisen är över. Svenska transportföretag skulle kunna vara ledande i sitt hållbarhetsarbete men som det ser ut finns en stor risk att de slås ut av utländska konkurrenter där hållbarhet inte är lika självklart, säger han.


Marcus Dahlsten igen.
– Persontransportsektorn var först att drabbas av coronakrisen och riskerar att vara den som kommer sist ut. Det är svårt att förstå varför regeringen inte föreslår några reformer för flyget i det svåra läge branschen befinner sig i. Det är även mycket märkligt att kollektivtrafiken bara får en droppe i havet av vad den behöver för att köra oss till jobb och skola. Här behövs utökat stöd till den regionala kollektivtrafiken, ett stöd som också når ända fram till trafikföretagen. Företagen som kör turistbuss behöver direkta stöd nu – annars blir det svårare för idrottslagen, konferensgästerna och teaterbesökarna att resa klimatsmart tillsammans framöver, säger han.

Medel till elektrifiering av vägtransporterna är välkommet men här behöver regeringen göra ytterligare insatser och ta större ansvar för exempelvis utbyggnaden av elvägar. Att regeringen satsar extra på vägunderhåll i landsbygd är välkommet eftersom vi tampas med en stor underhållsskuld på landets vägar, men behovet är stort och vi saknar en långsiktig och finansierad plan för underhållet.

Bonus-malus blev inte bra, tycker man. Fortfarande är regelverket för krångligt och vi hade hellre sett incitament och uppmuntran än förstärkt malus för att investera i miljövänligare teknik.

Det är välkommet att regeringen är tydlig med inriktningen och övergången till fossilfritt bränsle med besked om långsiktig reduktionsplikt för vägtrafiken och flyget. Men det krävs även investerings- och produktionsstöd för inhemsk bränsleproduktion liksom effektivare tillståndsprocess för bioraffinaderier.


I regeringens godsstrategi för ett hållbart transportsystem ska mer gods transporteras på järnväg och fartyg. Regeringen höjer miljökompensationen till järnvägen men förbiser tyvärr godspotentialen i hamnar och sjöfart. Sveriges hamnar har beredskap och kapacitet att ta emot mer godstransporter, men reformer behövs kring avgifter och regler så att det blir enklare att köpa godstransporter på vatten.
– Ska vi förvänta oss en hållbar och konkurrenskraftig svensk transportsektor för hela landet i närtid och framtid skulle regeringens budgetsatsningar ha behövt vara kraftfullare. Transporterna är samhällets blodomlopp, utan fungerande transporter stannar hela samhället”, avslutar Marcus Dahlsten.

När omställningsstödet infördes var Transportföretagens bedömning att det behövde gälla i sex månader. Sedan dess har krisen fortsatt. Regeringen har nu föreslagit sammanlagt fem månaders stöd, men för att täcka sommarens omsättningsfall behöver även augusti och september ingå i stödperioden. Ytterligare förlängning kan även behövas så länge restriktioner finns kvar. Med tanke på att krisen fortsatt är tuff för många företag och branscher kan korttidspermitteringar behöva förlängas bortom årsskiftet.


Om artikeln

Publicerad: 2020-09-21 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: coronakrisen Hållbara transporter Transportföretagen