Scanias anläggning i Södertälje. Foto: Scania

Scania planerar för omfattande personalminskningar

Coronaviruskrisen har lett till ett skarpt intäktstapp. Även om det för närvarande inte går att uppskatta hur länge och allvarligt krisen kommer att tynga Scanias affärsverksamhet, så väntas efterfrågan på företagets produkter förbli lägre under lång tid. Därför planerar Scania att minska sin globala personalstyrka. Krisen påkallar en bred översyn av såväl antalet konsulter och anställda, som en strukturell omprövning av delar av företagets industriella och kommersiella verksamhet.

De paket för korttidsarbete som företaget, staten, de fackliga organisationerna och de anställda tillsammans jobbat med, har hjälpt att minska påverkan och omfattningarna av dessa mer långsiktiga personalminskningar.

Företagsledningen och de fackliga representanterna i Scanias styrelse delar syn på läget som krisen resulterat i och arbetar tillsammans för att finna lösningar som omfattar olika alternativ för besparingar, där övertalighet bland anställda inte är uteslutet. Det råder även samsyn om nödvändigheten av att genomföra en kompetensväxling för att klara omställningen till ny teknik och nya affärsmodeller.


Scanias översyn av verksamheten nu när man tvingas in i en lägre aktivitetsnivå, gör att de uppskattar att de har en övertalighet på 5 000 personer i den globala organisationen.
– Detta inkluderar en översyn av upp till 1 000 tjänstemannapositioner vid huvudkontoret i Södertälje, säger Scanias VD och koncernchef Henrik Henriksson. Vi bedömer att det kommer att dröja lång tid innan marknadsefterfrågan är tillbaka på samma nivåer som före coronakrisens utbrott och vi måste anpassa hela organisationen till den nya situationen redan under detta år. Det handlar om företagsövergripande åtgärder och varsel är inte uteslutet. Åtgärderna omfattar även delar av Scania som normalt inte påverkas av kortsiktiga förändringar i produktionsvolymen.

Bland verkstadsanställda har Scania redan idag verktyg för att hantera kortsiktiga svängningar i efterfrågan, som tidsbanker och visstidsanställning, samt ett arbetssätt som bidrar till ständiga effektivitetsförbättringar.
-Tack vare dessa verktyg räknar vi med att kunna hantera eventuell övertalighet inom ramen för våra normala processer, säger Michael Lyngsie, som är arbetstagarrepresentant i Scanias styrelse.


Eftersom marknadsefterfrågan globalt väntas bli lägre, finns en övertalighet även bland de anställda inom den globala försäljnings- och serviceorganisationen. Den lägre aktivitetsnivån påverkar också flera delar av stabsorganisationen, inklusive forskning och utveckling. För att uppnå den nödvändiga och substantiella kostnadsminskningen under 2020 och 2021, arbetar nu företagsledningen och Akademikerföreningen (PTK), Unionen och Ledarna med olika besparingsåtgärder, där minskning av antalet konsulter är en.

Scania kommer att jobba för att minimera påverkan på anställda, även i dessa tuffa tider.
– Inom PTK är vi överens med företaget om fortsatt avveckling av konsulter, förklarar Lisa Lorentzon som är arbetstagarrepresentant i Scanias styrelse. Detta förutsätter en överföring av kompetens till företagets tillsvidareanställda, vilket är en del av vårt lokala kollektivavtal, för att säkra företagets långsiktiga överlevnadsförmåga.

Företagsledningen och de fackliga organisationerna inleder nu diskussioner om hur övertaligheten ska hanteras på organisationsnivå.


Om artikeln

Publicerad: 2020-06-01 11:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Corona Covid-19 Personalminskning PTK Scania Södertälje