Jens Holm, Vänsterpartiet

Interpellation av Jens Holm (v)

En distansbaserad skatt på tunga lastbilar

Jens Holm frågar finansminister Magdalena Andersson om det finns miljövinster i att införa avståndsbaserade skatter/avgifter för lastbilar, om hon avser ta initiativ till att sådana införs för tunga fordon och om Sverige i förhandling gällande ändringar i Eurovinjettdirektivet, aktivt verkat för en utfasning av tidsbaserade avgifter för tunga fordon till förmån för avståndsbaserade.

Sverige har som mål att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Men nuvarande åtgärder och beslut bedöms enbart räcka till att minska utsläppen med 35 procent jämfört med 2010, skriver han i interpellationen.

Han pekar på alla utredningar som gjorts vilka påtalar behovet av en distansbaserad skatt för tunga fordon för att minska utsläppen. I ett nyligen utfört forskningsprojekt lett av IVL, har forskarna kommit fram till att kilometerskatt/vägslitageavgift skulle ge den största minskningen av utsläpp.

Varje regering som ställer sig bakom uppfattningen att vi befinner oss i ett nödläge för klimatet, borde rimligen prioritera ett införande av en sådan beskattning. Den tunga lastbilstrafiken betalar i dag inte för den påverkan den har genom sina externa kostnader för samhället i form av till exempel miljö- och klimatpåverkan och slitage på vägarna, skriver han.

Han ser även att en sådan skatt förväntas ge även sundare konkurrensförhållanden, bättre arbetsvillkor och rättvisare villkor för vår inhemska åkerinäring. Trots detta har alltså inte regeringen tagit några initiativ för att införa en beskattning.

Han hänvisar till promemorian ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik” av 2018 i vilken inriktningen är att lastbilstrafiken i högra grad ska betala för sina externa kostnader och i större utsträckning bidra till att finansiera infrastruktur och jämna ut konkurrensförhållandena mellan svensk och utländsk lastbilstrafik som kör i Sverige.

Även med nuvarande Eurovinjettfirektiv anser han att det är möjligt att införa en avståndsbaserad beskattning.

Vägslitageskatten skulle flytta över gods från väg till alternativa trafikslag som sjöfart och järnväg, framför allt transporter på över 30 mil. Vilka är utsatta för konkurrens från andra trafikslag.

Vänsterpartiet har under lång tid förespråkat en avståndsbaserad skatt på tunga lastbilar som träffsäkert skulle vara möjlig att differentiera och man ser stora vinster i att svenska och utländska lastbilar skulle kunna beskattas på lika villkor.

Dessutom skulle myndigheter ges bättre möjligheter, genom automatiskt avläsbara system, att upptäcka den illegala lastbilstrafiken.

Vill du läsa interpellationen i sin helhet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-05 13:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Distansbaserad Avgift Finansminister Jens Holm Kilometerskatt Riksdagen Vägslitageavgift Vänsterpartiet