SÅ: ”Svag krona påverkar åkeriföretagen”

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar att kostnadsutvecklingen under 2018 präglades av brist på förare och stigande bränslepriser. I kombination med en mindre gynnsam kapacitetsbalans på marknaden sjönk vinstmarginalerna för åkeriföretagen.

Sveriges Åkeriföretag, SÅ, skriver i ett pressmeddelande att svensk åkerinäring har lämnat högkonjunkturen bakom sig. Värdeskapandet – mätt som avkastning på totalt kapital i relation till räntan på en svensk 10-årig statsobligation – är tillbaka i linje med genomsnittet för den senaste 10-årsperioden; cirka +4,5 procentenheter.

Ett stort orosmoment menar man är de kraftigt ökade konkurserna inom svensk åkerinäring.
– Sammantaget kan man säga att bilden som ges av siffrorna i denna publikation stämmer väl med de rap­porter vi får från åkerierna i de olika segmenten, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag

Nytt för i år är att rapporten gör en internationell utblick och jämförelse för att se hur svensk åkerinäring står sig i den utländska konkurrensen. Trots att svensk åkerinäring återhämtat sig snabbare efter finanskrisen ser vi en oroväckande snabb ökning av konkurser inom svensk transportnäring under 2018.
– Den svenska kronan har försvagats sen 2016 samtidigt som både bränslepris och chaufförslöner stigit i Sverige. Det innebär att kostnaderna har ökat kraftigt för ett svenskt åkeri om vi jämför med ett europeiskt, samtidigt som vi konkurrerar på samma marknad. Behovet av ett rättvist regelverk på hela den europeiska transportmarknaden kan inte bli tydligare, fortsätter Ulric Långberg.


I rapporten dras följande slutsatser:

  • Efterfrågan på vägtransporter i Sverige växer i relativt låg takt, på grund av svagare export, lägre bostadsproduktion och sämre spannmålsskördar.
  • Lönsamheten för det genomsnittliga åkeriet i Sverige sjönk under 2018 och ligger en bit under det historiska genomsnittet.
  • Behovet att investera är litet.
  • Bygg- och skogstransporter är de svagaste sektorerna; främst på grund av svag volymutveckling.
  • Miljö- och “övriga” fokuserade transportörer visar starkast avkastning; troligtvis genom gynnsam konkurrenssituation och ökad förädlingsgrad.

Rapporten drar följande utsikter för 2019:

  • Fallande aktivitetsnivå i många ekonomier ökar sannolikheten för räntesänkningar under 2019-2020. Detta kan stimulera viss investeringsverksamhet, och i förlängningen efterfrågan på tunga vägtransporter.
  • Det finns vissa tecken till överinvesteringar inom åkerinäringen generellt, vilket minskar möjligheten att kompensera.

Marknadsinformation och ekonomiska och finansiella analyser är viktiga verktyg i näringslivets marknadsmiljö. Fakta om branschen, dess trender och sitt eget företag är en förutsättning för bra affärer och ett framgångsrikt företagande. Nyckeltalsundersökningen är en del i denna kunskap och ett viktigt bidrag från Sveriges Åkeriföretag.

Läs rapporten i sin helhetklicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-13 08:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Konjunkturläget Sveriges Åkeriföretag