Vägarna glömdes bort i svar om EU:s infrastruktursatsningar

De sju länen i Mälardalsrådets "En Bättre Sits"-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013. En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade projektmedel och ett fortsatt helhetsperspektiv på samtliga trafikslag efterfrågas av länen.

Bakom samrådssvaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete, står det i pressmeddelandet.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T) och kan ta del av projektmedel från EU. Mellan 2007-2013 har pengar gått till viktiga infrastrukturprojekt som exempelvis Norra länken och Rosersbergs kombiterminal.

Redan här i texten frågar vi oss på redaktionen var beskrivningen på satsningar på infrastrukturen runt vägtransporterna finns. Vi återkommer till det längre ner i artikeln.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete, säger att tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som Sveriges konkurrenskraft.
– Två tredjedelar av alla Sveriges utlandsresor utgår från regionen, med viktiga transportnoder som Arlanda och Stockholms hamnar. Vi ser positivt på de EU-satsningar som har gjorts i Stockholm-Mälarregionen under programperioden, säger han vidare.

Totalt uppgår de tilldelade projektmedlen inom TEN-T till 100 miljoner euro. De hade gärna sett fler satsningar eftersom varje satsad euro på vägar och spår i regionen gör att de blir bättre sammanlänkade med det transeuropeiska transportnätet.

Varor för 530 miljarder kronor exporteras från regionen varje år. Till det kommer de stora exportvärden som passerar regionen som transitgods längs det europeiska transportsystemet. Varutransporterna har ökat under de senaste decennierna, framförallt de långväga lastbilstransporterna och utrikes sjötransporter. EU-kommissionen räknar med att godstransporterna inom EU kommer att öka med 80 procent mellan 2005 och 2050.


För att svara upp mot
utvecklingen efterfrågar Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete ökade satsningar på såväl väginfrastrukturen, som järnvägen och hamnarna. Kapacitetsförstärkningar behöver göras på bland annat E4 och E18. Tvärförbindelse Södertörn behöver vara på plats när Stockholms nya hamn Norvik öppnar.

”…framförallt de långväga lastbilstransporterna och utrikes sjötransporter ökar…” Så var beskriver ni satsningar på lastbilstransporternas infrastruktur? Svaret blir att just den biten inte kommit med riktigt.
– De frågorna är definitivt viktiga för oss även om de in togs med i remissvaret till EU, säger Johan Hjelm, Mälardalsrådet. Hanteringen av rastplatserna är framförallt på länsnivån, men vi tar till oss och tar med det i det fortsatta storregionala arbetet.

Rådet arbetar framförallt med infrastrukturobjekt som sträcker sig över länsgräns. De talar sällan om exempelvis rastplatser som hanteras av andra offentliga aktörer.
– Men det är klart att det är en viktig pusselbit som vi tar med oss vidare, säger han.

Joachim Wiberg från Sveriges Åkeriföretag deltar i deras arbete. Bland annat när de nu utarbetar en storregional godsstrategi.
– Givetvis är vägtransporterna centrala för en fortsatt konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion avrundar Johan Hjelm.

Vill du läsa mer om satsningarna på infrastrukturen, klickar du här.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-13 14:41
Kategori: Nyheter
Taggar: En Bättre Sits Infrastruktur Vägprojekt