Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Göran Rosengren, arkiv

SD vill ha 700 ”specialpoliser” för att bekämpa transportfusket

Sverigedemokraterna, SD, har lämnat in en 34 sidor lång motion som handlar om hur det svenska väginfrastruktursystemet ska bli konkurrenskraftigare. Bland annat vill man skapa en ny, dedikerad specialenhet inom polisen, vars uppgift ska vara att kontrollera yrkestrafiken.

Motionen är en diger lunta och innehållet torde glädja många som vill se en uppsträckning av både regelverk och kontrollverksamhet inom vägtransportbranschen. Men även ”mjukare” punkter så som till exempel ”äldres säkerhet i trafiken” och synkontroller för äldre förare tas upp i motionen, som undertecknats av sverigedemokraterna Thomas Morell, Jimmy Ståhl och Patrik Jönsson.

SD konstaterar i motionen att över 2 000 lastbilar aldrig lämnar Sverige. Istället bedriver dessa fordon olaglig inrikestrafik i landet vilket snedvrider konkurrensen mot svenska åkerier.

Den dedikerade kontrollstyrkan som SD föreslår vill man ska bestå av 700 tjänstemän, vars uppgift ska vara att kontrollera den yrkesmässiga-, samt den gränsöverskridande tunga trafiken och att säkerställa att exempelvis cabotageregler efterföljs. På sikt vill man att numerären inom ”tunga gruppen” ska upp i samma siffra som på 1980-talet, cirka 1 500 tjänstemän.

”All personal skall ha befogenheter att utföra alla relevanta kontroller, rapportera förare/åkeriägare, hindra fortsatt färd och gripa misstänkta brottslingar, mm. All personal i yttre tjänst skall vara beväpnad, då andelen beväpnade brottslingar har ökat i samhället. Vi ser därmed det akuta behovet gällande införandet av en ny specialutbildad styrka på 500 poliser med tillhörande utbildningsplatser motsvarande 50 personer om året, utöver befintliga resurser om ca 200 tjänstemän. Vi vill dessutom införa ett elektroniskt system för tung trafik, likt det tyska LKW-Maut-systemet.”, skriver man i motionen.

Vidare konstaterar man att EU:s krav på YKB har skapat en marknad för falska intyg. Däremot har kontrolltjänstemännen i många fall ingen möjlighet att kontrollera äktheten på intyg utfärdade utomlands. Av den anledningen vill SD införa ett gemensamt EU-register för kontroll av yrkesbehörigheter och fordonsuppgifter.


Av motionen framgår att det
i Sverige finns cirka 70 bilinspektörer. Just bilinspektör som tjänstebeskrivning vill man ska slopas. Istället ska dessa tjänstemän föras över till den ovan föreslagna specialenheten samtidigt som de utbildas till en högre tjänstenivå. Dessutom ska personalen kunna vara beväpnad, inneha rättigheter att förhindra fortsatt färd och nödvändiga rättigheter att bruka våld i sin tjänsteutövning. Kort sagt, personalen ska ha alla befogenheter som krävs för sin tjänsteutövning.

Den dedikerade specialenheten vill SD ge större möjligheter att utföra ADR- och lastsäkringskontroller. Likaså vill man se fler portabla vågar i polisens tjänstefordon, för att skapa bättre förutsättningar att kunna avslöja överlastade fordon som ”rundar” kontrollplatserna i syfte att undvika kontroll.

Likaså vill man ta krafttag mot åkerier och chaufförer som manipulerar sina färdskrivare. ”Fusket innebär också att den seriösa åkerinäringen utsätts för en osund konkurrens. Nu finns det system som även manipulerar den senaste digitala färdskrivaren, som egentligen inte skulle gå att manipulera. Sedan den norska polisen hittade sina första manipulerade färdskrivare, har problemet eskalerat avsevärt”, skriver man som motivering.

Det ständigt heta ämnet ”klampning” tas också upp i motionen. SD menar att tidsgränsen ska tas bort. Klampen vill man ska sitta kvar tills dess att grunden för klampningen är åtgärdad.

Den nya enheten inom polisen föreslår man även ska ta över Transportstyrelsens företagskontroller.

Beställaransvaret vill man också skärpa ytterligare liksom att man ser en total översyn gällande revidering av bötesbelopp och sanktionsavgifter som nödvändig. Även sanktionsväxlingar behöver ses över, skriver man i motionen.

Kilometerskatt är ett annat ämne som tas upp, något som SD motsätter sig. ”Vi ser detta som nådastöten för många svenska åkerier som i vissa fall kan få en fördubbling av skattetrycket när det gäller trafikspecifika skatter.”, menar man.

Det är som sagt en diger lunta som levererats av SD. Att nämna allt i den här artikeln är inte möjligt. Men vill du läsa motionen i sin helhet, kan du hämta den här.

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-27 15:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Kontrollverksamhet Motion Sverigedemokraterna Transportfusket Yrkestrafik