Förare utan körkort, obesiktigade fordon och överlaster vid tunnelbanebygge

I början av sommaren stoppades två ekipage med sprängmassor vid en kontroll på väg som Polisen och Arbetsmiljöverket gjorde i Norsborg, söder om Stockholm. Båda förbjöds med omedelbar verkan och vite på 50 000 kronor att fortsätta färden med last eftersom släpen hade trasiga och slitna däck.
Kontrollen var inte tillkommen av en slump, utan "på förekommen anledning" påpekar Arbetsmiljöverket.

Anledningen är Storstockholms Lokaltrafiks bygge av en ny depå, Norsborgsdepån, för tunnelbanans röda linje och de transporter det för med sig.
Tre uppställningstunnlar med en sammanlagd längd om 2 700 meter ska sprängas ut. Det handlar om totalt 370 000 fasta kubikmeter, som ”sväller” till nästan det dubbla när de sprängts ut ur berget.

Varje vardagsnatt transporteras runt 180 lass med utsprängt berg ut ur Eriksbergsåsen, ungefär en lastbil var tredje minut.

Skanska ansvarar för bergentreprenaden, och huvudparten av sprängningarna. Men även NCC som gör själva depåbygget utför en del sprängningsarbeten. De båda huvudentreprenörerna har anlitat underentreprenörer för att transportera bergmassorna. Och underentreprenörerna, Bäckströms Åkeri respektive Billefälts, har i sin tur anlitat underentreprenörer. Och så vidare.
I slutänden verkar det som att allt som rullar, och varje tillgänglig man och kvinna, satts in för att klara transportuppdraget.

Allt sedan sprängningarna började 2013 har polisen vid ett stort antal tillfällen kontrollerat lastbilar som kör sprängsten från depåbygget. Det har då upptäckts allvarliga brister på flera fordon, andra har varit obesiktigade eller haft körförbud. Polisen har också stött på flera chaufförer som saknat körkort, och ett antal lastbilar som kört med rejäla överlaster.

Även Arbetsmiljöverket har vid en inspektion av depåbygget hittat allvarliga brister.

Beträffande överlasterna upptäckte Arbetsmiljöverket att det inte klart framgår hur mycket olika fordon får lasta i vikt. Inget av de fordon som kontrollerades vid inspektionen hade någon märkning på flakkanten eller liknande som klart visade hur mycket fordonet får lasta. Det framkom även att Skanska betalar de företag som transporterar ut sprängstenen efter antal ton som de transporterar, vilket ökar på viljan till att lasta på för mycket.

Inom Skanskas område kontrollerades en lastbil med släp som visade sig ha omfattande brister. Allvarligaste felen var på bromsar och på lastbilens dragkoppling till släpet. Släpet belades med förbud och fick inte fortsätta färden.

Arbetsmiljöverket konstaterade att såväl Skanska som NCC hade skydds- och ordningsföreskrifter på arbetsstället, men de saknade skrivningar som säkerställer att endast förare med körkort får framföra fordon där, att de fordon som används är besiktigade och att de inte är överlastade.

Varken Arbetsmiljöverkets inspektör eller poliserna som medverkade var därför förvånade när de vid kontrollen i juni upptäckte de två lastbilsekipagen med undermåliga däck på släpen. De snarare väntade in dem.

Att jaga smååkare (som i fallen med släpvagnsdäcken) är en sak, men för att komma åt problemen har Arbetsmiljöverket nu bestämt sig för att gå högre upp i ”näringskedjan”, och krävt att huvudentreprenörerna Skanska och NCC vidtar åtgärder. I annat fall väntar förelägganden med rejäla viten.

De brister som konstaterats sänker allvarligt säkerheten och ökar riskerna för allvarliga olyckor inte bara inom deras respektive arbetsområden, utan även utanför på allmän väg påpekar Arbetsmiljöverket.

Verket har krävt att Skanska och NCC som byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) ska se till:
– att det finns allmänna ordnings- och skyddsregler på arbetsstället enligt vilka endast förare som har giltigt körkort och har kunskaper om ordnings- och skyddsreglerna på arbetsstället får framföra fordon där, att de fordon som framförs på arbetsstället är besiktigade och godkända av ett ackrediterat organ och att de inte är överlastade,
– och att ordnings – och skyddsreglerna efterlevs av dem som utför arbete på arbetsstället.

Såväl Skanska som NCC har efter Arbetsmiljöverkets inspektion skärpt sina rutiner. De kommer bland annat att två gånger per år kräva in listor och intyg från underentreprenörerna Bäckströms och Billefälts som visar att de förare som anlitas har giltiga körkort och att de lastbilar och släp som används är besiktigade. Dessutom kommer stickprovskontroller att göras.

Krav har också införts på att transportörerna ska märka bil och släp med lastkapacitet. Stickprov ska göras för att hindra överlast.

Om Arbetsmiljöverket nöjer sig med detta, eller går vidare med förelägganden för att säkerställa att problemen med transporterna från depåbygget blir lösta, är ännu osäkert.

Om artikeln

Publicerad: 2014-08-22 07:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Besiktning Överlast