Företagets devis säger "Mer att hämta". Men för verksamheten i Norrköping, ser det dystert ut. Här har IL Recycling sannolikt inget mer att hämta.Fotograf: IL Recycling AB

Rätt att utesluta IL Recycling i kommunal upphandling

Norrköpings kommun uteslöt IL Recycling AB, ILR, vid en ny upphandling av avfallshantering i kommunen.  Skälet var att ILR under den tid bolaget haft uppdraget gjort sig skyldigt till allvarliga fel i yrkesutövningen. Bland annat hade man vid 1 624 tillfällen kört med mer än ett tons överlast. ILR överklagade, men först förvaltningsrätten och nu senast kammarrätten ger kommunen rätt.

IL Recycling vann 2005 Norrköpings kommuns upphandling rörande insamling av hushållsavfall. Avtalet gällde från 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010 med möjlighet till maximalt två års förlängning.

Kommunen genomförde under förra våren en ny upphandling, som enligt uppgifter i lokalpressen kunde värderas till 300 miljoner kronor.
När tilldelningsbeslutet offentliggjordes 19 april visade det sig att SITA fått kontraktet, och att ILR:s anbud uteslutits eftersom bolaget under den föregående avtalsperioden gjort sig skyldigt till allvarliga fel i yrkesutövningen.

Kommunens tekniska nämnd ansåg det bland annat bevisat att ILR vid ett stort antal tillfällen under 156 veckor felaktigt tömt matavfall vid Händelö förbränningsanläggning istället för vid Häradsuddens omlastningsstation där matavfallet efter vidarehantering ska omvandlas till biogas.

Tekniska nämnden ansåg också, utifrån en granskning av vågsedlar, att det var bevisat att ILR vid ett stort antal tillfällen kört med överlast. Vid cirka 18 000 invägningar under perioden 1 januari 2007 till 20 mars 2012 noterades överlast vid 1 624 tillfällen, och då var endast de tillfällen medräknade då överlasten översteg 1 ton.

ILR accepterade inte att ha uteslutits från upphandlingen. Bolaget ansökte därför hos förvaltningsrätten om överprövning av tilldelningsbeslutet och begärde att deras anbud skulle tas upp till slutlig prövning och utvärdering.

ILR hävdade att kommunen inför den aktuella upphandlingen i olika avseenden agerat illojalt gentemot ILR genom att läcka till pressen, sammanställa utredningar bakom ryggen på ILR, avstå från att kommunicera med ILR och lösa eventuella frågor samt samla bevis mot ILR för att sedan meddela viten på grund av såväl nya som gamla påstådda avtalsbrott. Kommunen hade brutit mot några av de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling, LOU, när man inte tagit upp bolagets anbud till kvalificering och utvärdering.

Förvaltningsrätten avslog ILR:s ansökan.
– Förvaltningsrätten anser i sin dom att ILR gjort sig skyldig till så allvarliga fel i sin yrkesutövning att kommunen har haft rätt att utesluta bolaget från den nya upphandlingen av avfallshanteringen, sade lagman Owe Horned i en kommentar.

ILR accepterade inte förvaltningsrättens beslut, utan vände sig till Kammarrätten i Jönköping med en begäran om överprövning.
Bland annat framhöll ILR att även om det skett felaktiga tömningar vid ett stort antal tillfällen och under 156 veckor så hade kommunen och förvaltningsrätten inte redogjort för hur stort antal felaktiga tömningar per vecka som ILR gjort sig skyldigt till. Svaret på den frågan har naturligtvis betydelse för bedömningen av hur allvarligt felet har varit förklarade ILR.

ILR godtog inte heller kommunens utredning om överlaster, och nekade till avtalsbrott.

Beträffande allvarliga fel i yrkesutövningen påpekade ILR att det var oklart vilka ”väsentliga miljöintressen” och vilka ”regler som syftar till att tillgodose trafiksäkerheten” som förvaltningsrätten anser att bolaget skulle ha åsidosatt. Och även om det skulle stå klart att ILR brutit mot väsentliga miljöintressen och regler som syftar till att tillgodose trafiksäkerheten kan det inte medföra att ILR gjort sig skyldigt till allvarliga fel i yrkesutövningen i den mening som avses i LOU (lagen om offentlig upphandling).

ILR hävdade att man inte avsiktligen låtit bli att fullgöra sitt avtal med tekniska nämnden, och att det agerande som bolagets lastats för inte medfört någon ekonomisk vinning för ILR och inte heller lett till någon skada för tekniska nämnden.

Kammarrätten anser dock att kommunen/tekniska nämnden har gjort sannolikt att omfattningen av både de felaktiga tömningarna och körningarna med överlast har varit betydande och har skett medvetet och med viss systematik. ”Förfarandet får anses ha skadat såväl ILR:s trovärdighet i professionellt hänseende som – åtminstone vad gäller de felaktiga tömningarna – allmänhetens förtroende för kommunen system för insamling och behandling av hushållsavfall”.

Kammarrättens slutsats är därför att tekniska nämnden visat att ILR gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen, och att nämnden därmed haft fog för sitt beslut att utesluta ILR från upphandlingen.
ILR:s överklagande avslås i alla delar.

Förutom att utesluta ILR från upphandlingen har Norrköpings kommun också stämt bolaget för avtalsbrott. Kommunen hänvisar bland annat till de felaktiga tömningarna och överlastkörningarna och kräver att ILR ska betala vite på närmare 15 miljoner kronor. Den tvisten är ännu inte avgjord.

Om artikeln

Publicerad: 2013-11-21 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: IL Recycling Rättsfall Upphandling