Fotograf: Hoyer Group

Hoyer riskerar vite för arbetsmiljöbrister

Kunskaperna inom den egna verksamheten inte tillräckliga

Det finns allvarliga brister i arbetsmiljön på tankbilsåkeriet Hoyer Svenska Petrolog AB hävdar Arbetsmiljöverket. Det handlar framför allt om kemiska hälsorisker, och risken för belastningsskador. Hoyer riskerar nu att få betala 250 000 kronor i vite om inte bristerna åtgärdas.

Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsstället den 2 maj i år. Detta med anledning av att ett av Transports regionala skyddsombud kontaktat verket och begärt åtgärder för att säkerställa att en gravid tankbilschaufför inte exponerades för ångor från petroleumprodukter i samband med lastning och lossning.
Vid inspektionen framkom flera arbetsmiljöbrister.

Hoyer saknar riskbedömning, både vad gäller exponering för petroleumprodukter och risken för belastningsskador som chaufförerna kan utsättas för.

Bolaget har inte bedömt riskerna med och identifierat och förtecknat samtliga kemiska riskkällor som förekommer eller kan förekomma i verksamheten.

Eftersom ingen riskbedömning av kemiska riskkällor har gjorts är det också oklart om arbetstagarna har fått information om hälso- och olycksfallsriskerna.

Viss skyddsutrustning som handskar fungerade inte som avsett, och det var oklart om arbetstagarna hade tillgång till personlig skyddsutrustning.

Bolaget saknar också skriftlig riskbedömning av de belastningsergonomiska arbetsmiljöförhållandena för tankbilschaufförerna. Det finns risk för att chaufförerna kan få besvär i rörelseorganen på grund av manuell hantering av tunga ibland fyllda slangar, som sker utomhus i alla av väderförhållanden.

Arbetsmiljöverket beskrev i en skrivelse till Hoyer arbetsmiljöbristerna, och vad som krävdes för att rätta till dem.

Hoyers svar var en grov tidsplan, utan några detaljer, som sträcker sig fram till sista februari 2014.

Arbetsmiljöverket nöjer sig inte med det svaret. Istället har man nu beslutat om ett föreläggande mot Hoyer. Föreläggandet, som är förenat med ett vite på 250 000 kronor, innebär att bolaget senast 31 januari nästa år ska ha åtgärdat problemen och rättat sig efter verkets krav. Och man ska i det arbetet anlita företagshälsovård eller motsvarande extern sakkunnig hjälp.

”Vi bedömer med anledning av det som kommit fram vid inspektionen att era kunskaper inom den egna verksamheten inte räcker till för att uppfylla samtliga krav” förklarar Arbetsmiljöverket.

Om artikeln

Publicerad: 2013-10-30 15:12
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Rättsfall