Svårt att bedöma trafiksäkerhetseffekterna vid införande av längre och tyngre fordon

Längre och tyngre fordon på vägarna skulle kunna ge stora vinster, både samhällsekonomiska och transportmässiga. Samtidigt finns det många trafiksäkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Som en del i ett större projekt har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, gjort en sammanställning av resultat från olycksstudier,  litteratursammanställningar och djupstudieanalyser av dödsolyckor med tunga lastbilar som utförts de senaste åren.

I rapporten inkluderas resultaten av en fokusgruppstudie med lastbilschaufförer samt en omkörningsstudie av längre lastbilar, för att ge en sammanfattande bild av de tänkbara trafiksäkerhetseffekterna vid en introduktion av längre och tyngre lastbilar i Sverige.

Utifrån de aspekter som har behandlats i rapporten konstaterar forskarna bland annat längre och tyngre fordon i huvudsak bör trafikera stora vägar, där möjlighet finns att köra om de tunga fordonen utan risk för mötande trafik. Längre och tyngre fordon bör i så liten utsträckning som möjligt befinna sig i tättbebyggda områden.
Man konstatetrar även att trötthet är orsak till en väsentlig andel av singelolyckor med tunga fordon. En slutsats i det sammanhanget är att kör- och vilotider kan bli svårare att hålla med extra långa fordon om man inte bygger ut rastplatserna som redan idag är överfulla utmed vissa vägar.

Sammanfattningsvis så visar litteraturen att det är mycket komplext att uppskatta hur trafiksäkerheten i stort skulle påverkas av en introduktion av längre och tyngre fordon. För att kunna uppskatta den totala påverkan på trafiksäkerheten från introduktion av längre och tyngre fordon är det viktigt att ta hänsyn till hur trafikarbetet för tunga transporter kommer att förändras på grund av de nya förutsättningarna.

Forskarnas resultat presenteras i VTI notat 17-2012″.

Om artikeln

Publicerad: 2012-05-07 21:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Trafiksäkerhet VTI