BIL Sweden:

Är biltrafikens koldioxid farligare än sjöfartens?

Riksrevisionen har granskat användningen av klimatrelaterade skatter, främst energi- och koldioxidskatt. Granskningen visar att det är mycket stora skillnader i hur mycket olika förorenare i praktiken behöver betala i förhållande till de koldioxidutsläpp de orsakar. Hushållen betalar energi- och koldioxidskatter med cirka 2 800 kronor per ton koldioxid medan industri- och energiföretagen i genomsnitt betalar cirka 140 kronor per ton koldioxid.

– Riksrevisionens rapport visar att riksdagens princip om att förorenaren ska betala inte följs. Genom att i stort sett alla sektorer är undantagna från denna princip så betyder det att vägtransporterna är överbeskattade. En fråga som man därför kan ställa sig är om det finns olika typer av koldioxidutsläpp? Är koldioxidutsläppen från vägtransporter skadligare än koldioxidutsläppen från sjöfarten, industrin eller jordbruket?, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

– Idag betalar en bilist cirka 1 080 kr/ton i koldioxidskatt, 1 350 kr/ton i energiskatt samt 1 333 kr/ton i koldioxidbaserad fordonsskatt, medan andra sektorer är helt eller delvis undantagna från att betala koldioxidskatt. Regeringen borde verka för att man inom EU sätter ett pris på koldioxid på alla utsläpp oavsett sektor. Detta är i linje med FN:s klimatpanel IPCC, som anser att man bör prissätta alla utsläpp av koldioxidutsläpp och att det ska vara ett pris på alla utsläpp. Därmed skulle det bli harmoniserade villkor för alla förorenare. Företag och privatpersoner väljer då själva hur de bäst minskar utsläppen, avslutar Bertil Moldén.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-14 15:26
Kategori: Nyheter
Taggar: Bil Sweden Koldioxidskatt