SVEN-ERIK ALHEM

Det finns en chans att vinna över en myndighet

KRÖNIKA
De flesta människor är nog införstådda med att det ibland krävs bygglov även om bestämmelserna har blivit lite mer tillåtande under senare år med tillkomsten av friggebodar med mera…

För den som inte följer regelverket kan det bli dyrt om en sanktionsavgift påförs. Men vad som också kan vara värt att lägga på minnet är att domstol kan pröva om den påförda sanktionsavgiften är berättigad. Det fick Stadsbyggnadsnämnden i Malmö erfara nyligen.

Bakgrunden var att nämnden beslutat påföra ägare till en fastighet i Malmö en byggsanktionsavgift på närmare 12 000 kronor för att ägarna utan bygglov och startbesked börjat med en fasadändring på fastigheten som också gällde byte av räcke på terrass.

Fastighetsägarna gillade inte alls beslutet. De ansåg att det uppförda balkongräcket var tidstypiskt och stämde överens med områdets karaktär och inte medfört en väsentlig förändring.

De överklagade därför först utan framgång till Mark- och miljödomstolen men därefter lyckades de sedan de gått vidare till Mark- och miljööverdomstolen.
Skam den som ger sig!

Det kan löna sig också rättsligt att vara ihärdig. I den slutliga domen konstateras att åtgärden inte påverkar byggnadens volym eller proportioner och bedöms inte medföra avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende.

Det innebar att Stadsbyggnadsnämnden i Malmö fick bakläxa och att byggsanktionsavgiften således upphävdes.
Till glädje för fastighetsägarna.

Vad vill jag visa med detta exempel? Jo, att nästan alla beslut som känns negativa för den berörde kan överklagas.

Du som åkeriägare och/eller chaufför har som allra oftast möjlighet att överklaga ett beslut som du anser är felaktig. Även i sådana fall där motparten känns överväldigande myndighetsstark. Det är en styrka i en demokrati att det förhåller sig så.

Alla domstolar är självständiga och fristående från den politiska makten. Ingen statsminister eller annat statsråd kan alltså lägga sig i enskilda fall och påverka domstolars avgöranden.

Så är det som bekant inte i diktaturstater där en envåldshärskare ofta kan styra och ställa som han (ja, det är just en man jag tänker på) själv vill.

Och en demokrati får aldrig tas för självklar. Snart har vi val till riksdagen i Sverige där vi alla kan påverka vilken regering vi vill ha. Inte heller fria val förekommer överallt i världen.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-22 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: Domstolar Myndigheter Rättsfall