KRÖNIKA AV SVEN-ERIK ALHEM

Då är det straffbart att vara grovt oaktsam

Vi har haft en lagstiftning under ett drygt år nu som tydliggör att all sexuell aktivitet mellan vuxna förutsätter frivillighet mellan parterna. Det krävs till exempel inget våld eller hot om våld för att kunna dömas för våldtäkt. Fram till den nya samtyckeslagstiftningen har det också krävts att gärningen begåtts med uppsåt. Men genom den nya lagen har det blivit straffbart också att vara grovt oaktsam.

Det krävs alltså en viss aktiv kontroll från den som tar initiativ till sexuellt umgänge att partnern verkligen – och äkta frivilligt – är med på noterna.

Det kan vara svårt att exakt avgöra hur mycket som krävs eftersom det ju knappast är fråga om något avtalsupprättande utan det är genom ord och beteendemönster som frivilligheten normalt går att avläsa.

Vi har i juli månad fått två uppmärksammade domar. En från Högsta domstolen (B 1200-19) och en från Svea hovrätt (B 5624-19) där en gärningsman i båda fallen dömts för oaktsam våldtäkt. Straffvärdet har bedömts till åtta månaders fängelse.

Genom HD-domen har vi dels fått ett straffvärde bedömt av HD för oaktsam våldtäkt på åtta månaders fängelse dels en närmare analys av vad som krävs för att kunna döma en gärningsman för gärningen.


HD har i domen konstaterat
bland annat att gärningsmannen har insett risken för att målsäganden inte frivilligt deltog i de sexuella handlingarna. Denna insikt har enligt HD vidare bestått när gärningsmannen genomfört dessa. Han har alltså – konstaterar HD – varit medvetet oaktsam i förhållande till att målsäganden inte deltog frivilligt.

HD:s vägledande analys i domen av gränsen för straffbar gärning torde medföra att ansvaret för den som tar initiativ till en sexuell handling med en annan vuxen ökar i fråga om att aldrig chansa om frivillighet föreligger om det inte är uppenbart genom ord eller handling från partnern att så är fallet. Helhetsbedömningen av situationen blir avgörande.

Hovrättsdomen, där gärningsmannen vid två tillfällen köpte sex av en ung kvinna från Rumänien, får enligt min tolkning en ytterligare trolig följdverkan. Det framgår nämligen av uppgifter i domen att gärningsmannen vid det andra tillfället misstänkte att kvinnan kunde vara utsatt för människohandel.

Vid sådant förhållande gäller knappast någon frivillig medverkan. Eftersom en sådan situation knappast är ovanlig i samband med sexköp, torde följden av att inte ”bara” riskera dömas för sexköp utan också för oaktsam våldtäkt med ett tämligen långt fängelsestraff verka särskilt avhållande.

Inte minst gäller det om omständigheterna kring hur den som tillhandahåller de sexuella tjänsterna lever och verkar är svårbedömda.

Om oaktsamhetslagstiftningen gällande våldtäkt i förening med de nu i korthet berörda rättsliga prövningarna leder bland annat till brottsprevention efter försiktighet från sexköparnas sida är det positivt.

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-09 08:30
Kategori: Krönika
Taggar: Krönika Oaktsamhetsbrott Rättsfall Samtyckeslagen Sven-Erik Alhem