Dessa meningslösa omkörningar…

Länge har jag förordat att förare av ett tungt fordon aldrig ska tillåtas göra en omkörning utan att först ha förvissat sig om att det kan ske utan men för annan trafik. Det är naturligtvis de onödigt långdragna, irriterande och sinkande omkörningarna jag syftar på.

I en helt annan angelägenhetsgrad att söka förhindra är naturligtvis de livsfarliga omkörningarna. Det vill säga sådana som kan orsaka men i form av konkret skada. Ett skrämmande exempel på en sådan omkörning med ett tungt fordon med släp med förödande verkningar har fått sina rättsliga efterräkningar genom Hovrätten för nedre Norrlands dom den 4 maj 2012 (mål B 671-11). Den 24 oktober 2012 beslutade HD att inte meddela prövningstillstånd varför hovrättens dom vunnit laga kraft. Den som förde målet vidare till hovrätten och som försökte få upp det i HD var inte åklagarsidan utan maken till en kvinna som tragiskt omkom genom omkörningsolyckan.

Kvinnan dog

Detta var i korthet vad som inträffade.
En förare av en 60 ton tung och sammanlagt 24 meter lång fordonskombination har på E4 i Sundsvalls kommun gjort en omkörning av två personbilar i samband med att körfältet delat sig i två trots att körsträckan för omkörning varit otillräcklig. Detta har fått till följd att den omkörande lastbilen kolliderat med en av de personbilar (Golf) som avsågs passeras. Personbilen har slungats över på motsatt körbana och har där kolliderat med ett mötande fordon. En kvinna som färdats i Golfen har därvid dödats och hennes make skadats.
Både tingsrätten och hovrätten har funnit förarens agerande med det tunga fordonet som mycket anmärkningsvärt, dock utan att finna att de brott som konstaterats föreligga (vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik) vara grova. Påföljden har bestämts till villkorlig dom i förening med 150 dagsböter. Därtill har ett skadestånd på 25 000 kronor utdömts.

Livslångt lidande

Jag känner stor respekt över den överlevande makens försök att agera rättsligt genom att yrka att brotten skulle bedömas som grova. Lastbilsföraren har kommit undan fängelsepåföljd vilken enligt min mening synes rimlig med beaktande av det hänsynslösa sätt under vilken omkörningsmanövern företagits.
Samtidigt tror jag nog att alla förstår att efterverkningarna för den djupt tragiska händelsen blir mycket långtgående för alla inblandade – således också för lastbilsföraren – utöver dem som domstolarna kommit fram till. För alla torde händelsen, vilken rent medialt är av dagsländemässig vardagskaraktär, leda till livslångt lidande.
Och allt för en fullständigt meningslös omkörningsmanöver som inte ens skulle ha lett till någon särskild tidsmässig fördel om den lyckats. Scenen före, under och efter händelsen torde spelas upp i det inre för de överlevande. Om och om igen. Så dystert. Bara för en orimlig chanstagning i samband med en omkörning, vilken aldrig borde ha genomförts.
När något tragiskt inträffar i trafiken går det inte att ångra en manöver. Därför måste vi alla försöka tänka efter i förväg och besinna oss.

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-23 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: Omkörning Straff Trafik