DEBATTARTIKEL
Erik Olofsson, Nordenchef för Stripe.

Krångliga EU-regler hejdar tillväxten i svensk transportnäring

Det finns ett problem med alla regelverk inom EU som vi talar alldeles för lite om. Det är att reglerna skiljer sig mellan länder. Problemet är alltså att de inte är tydliga och överblickbara. De är krångliga och svårtolkade och motverkar sina syften. Inte minst gäller detta naturligt gränslösa branscher, som transport och logistik.

Glasklara, rättvisa och likvärdiga regelverk är en förutsättning för tillväxt och välstånd. Att konsumenterna ska skyddas mot bedrägerier och känna trygghet i att snabbt få det de betalat för är självklart. Och många regler har skapats just för deras skull. Men dagens lapptäcke av olika lagar och bestämmelser, därtill olika tolkningar av dem, bidrar knappast till att stärka konsumenternas förtroende för e-handeln.

Nyligen presenterade Stripe en undersökning, utförd av B2B International. Den ställde frågor om regelefterlevnad till 500 beslutsfattare i EU-företag, varav drygt en tiondel från logistikbranschen och en lika stor andel från Sverige. Den visar på stor osäkerhet om vad alla regler innebär i praktiken. Bland svenska företag är det endast 30 procent som känner sig trygga med att de efterlever alla regler.


De flesta företagen tvekar
om de faktiskt klarar det. Endast 33 procent av de undersökta företagen känner sig helt säkra på att de lever upp till regelverken. Bland alla företag menar 60 procent att regleringarna är en ökande utmaning, för transport- och logistikföretagen var siffran hela 67 procent.

Faktum är att det till och med är svårt för företag att ens förstå vilka regler som påverkar just deras verksamhet. Vart fjärde, 25 procent, känner sig otrygga om de verkligen gör det. Siffran för svenska företag är än lägre, 23 procent.

Överlag anser företagen också att de skulle utvecklas mer och verka i fler länder om reglerna var likvärdiga i hela EU. 84 procent av transport- och logistikföretagen anser att det knappast blivit enklare att efterleva reglerna de senaste fem åren.

Det är likvärdigheten och överblickbarheten som är den springande punkten. Lapptäcket av bestämmelser som, med alla lokala undantag, tillämpas olika i olika länder, bromsar utvecklingen. Stora koncerner drabbas lika väl som startups. Och när utvecklingen dämpas mullrar det i konsumentleden.

Dagens handel länkas samman i långa värdekedjor som lagstiftarna kanske inte alltid förstår fullt ut. Logistikbranschen utgör stora delar av handelsutbytets själva ryggrad. Stora och små tillverkare tar emot insatsvaror genom transporter som sträcker sig genom världen. Mindre företag är underleverantörer till större, ofta i andra länder. Varorna transporteras till handelsföretag – och slutligen hem till konsumenterna.


Dagens tillverkning och
försäljning bygger på att transportsystemen är säkra och pålitliga, just in time. Men även om fri rörlighet är ett honnörsord inom EU måste alla företag i alla moment klara den hinderbana som de snåriga reglerna bildar.

Det gäller inte minst betalningsflödena. Och just betalningar omgärdas av särskilt många och stränga regler. Det är helt naturligt att EU vill skydda en halv miljard konsumenter mot bedrägerier. Men reglerna är svåra att överblicka. De gäller olika i olika länder med skilda betalningsmetoder, valutor, momsredovisningar med mera. När kraven spretar mellan länder blir de svårare att efterleva. Det menar i alla fall nästan hälften, 42 procent, av beslutsfattarna som deltog i undersökningen.

Regleringar står i sig inte i motsats till ekonomisk tillväxt. Det visar det stigande välståndet i Europa. Men de kan göras så mycket bättre och tydligare. Näthandelsföretagen bedömer att de med enklare och synkroniserade regler i hela EU skulle öka sin omsättning med runt 30 procent. Enbart onlinehandeln till konsument kunde omsätta ytterligare 100 miljarder euro.

En öppnare och mer konkurrensneutral handel bidrar till ökat välstånd och ett mer enat Europa som står starkare inför kommande utmaningar.

Erik Olofsson
Nordenchef, Stripe

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-06 11:35
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt EU EU-regler Konkurrensregler Stripe