Med nuvarande regelverk förblir cirka 40 procent av överträdelser begångna i annat EU-land än förövarens eget, ostraffade. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs. Med nuvarande regelverk förblir cirka 40 procent av överträdelser begångna i annat EU-land än förövarens eget, ostraffade. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

Körkortsindragning bör gälla i hela EU

En körkortsindragning i ett EU-land bör gälla i hela EU, fler trafikförseelser bör leda till gränsöverskridande utredningar och en dedikerad IT-portal för informationsutbyte bör skapas. Detta är de viktigaste trafiksäkerhetsreglerna som diskuteras av EU:s transportkommitté.

Europaparlamentets transport- och turismutskott (TRAN), har föreslagit nya EU-regler för att komma åt straffriheten för förare som inte är bosatta i landet där de begår överträdelser.

Om en förare förlorar sitt körkort för en överträdelse som begås i ett annat land än hemlandet, gäller enligt nuvarande regler körkortsindragningen ofta endast i det land där överträdelsen begicks, men inte i övriga EU. Det vill säga att endast utfärdande myndighet av körkortet exempelvis kan dra in detsamma.

De föreslagna regeländringarna säkerställer att beslut om att tillfälligt dra in, begränsa eller återkalla en utlännings körkort meddelas det EU-land som har utfärdat körkortet. Detta kommer att garantera att alla EU-medlemsstater tillämpar diskvalifikationsbeslutet enhetligt.

Värt att notera är att det redan finns et system, ERRU, dit överträdelser begångna av en person från ett annat EU-medlemsland kan registreras för att personens hemland ska få dels vetskap om händelsen och därefter kunna agera. Systemet har vissa brister och det finns inget uppföljningskrav på om personens hemland tar del av händelsen och eventuellt agerar.

Det finns ett förslag om att utöka listan över trafikförseelser som bör utlösa informationsutbyte om körförmåga. Dessa inkluderar fortkörning, körning under påverkan av alkohol eller droger, vållande till dödsfall eller allvarlig skada och körning utan giltigt körkort.

Kommittén föreslår att det införs strikta tidsfrister för EU-länderna att informera varandra och berörda personer om beslut rörande inrapporterade överträdelser. Utskottet har också reviderat utkastet till EU-regler om gränsöverskridande informationsutbyte om trafikförseelser för att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna.

Listan över trafikförseelser som bör leda till en gränsöverskridande utredning föreslås utökas till att omfatta vårdslös parkering, vårdslös omkörning, överskridande av heldragen linje, påkörning och andra förseelser.

För att minska andelen gränsöverskridande brott som förblir ostraffade (för närvarande cirka 40 procent), stöder kommittén mer robusta förfaranden för ömsesidigt bistånd mellan EU-länderna. Det handlar om att involvera nationella kontaktpunkter mer i gränsöverskridande utredningar, ge dem tillgång till olika nationella register och inrätta en IT-portal för informationsutbyte.

Det övergripande målet är att minska trafikolyckor och dödsfall orsakade av vårdslös körning, fortkörning, rattfylleri och drograttfylleri.

Utkastet till regler om körförmåga och förslaget om gränsöverskridande informationsutbyte har godkänts av transport- och turismnämnden. Diskussioner med medlemsstaterna om den slutliga formen för båda texterna kommer att inledas efter plenarsessionen i december, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-06 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: ERRU EU Körkortsindragning Straffrihet Trafiköverträdelse TRAN