Hemkört & Klart frias i tingsrätten. Man behöver inte trafiktillstånd för att transportera mat till kund. Hemkört & Klart frias i tingsrätten. Man behöver inte trafiktillstånd för att transportera mat till kund.

Hemkört & Klart slipper företagsbot

Under 2020 blev företagets fordon stoppat. Under ett förhör förklarade företagets representant Hajer Heidaripak att Onvision AB köper in mat från restauranger, säljer mat till kund och levererar mat till kund. Efter att han berättat det under förhöret, lades förundersökningen ned. I samband med detta var de åter i kontakt med Transportstyrelsen som vid det tillfället varken kunde säga ja eller nej till om det behövdes ett tillstånd.

Vi har skrivit flera artiklar om Foodora och Hemkört & Klart. Även om Foodora då och även nu fortsatt vid polisens kontroller fortsätter att uppvisa problem, var det Hemkört & Klart som hamnade i Västmanlands tingsrätt. Bakom Hemkört & Klart finns Onvision och bland annat skrev vi artikeln ”Vem vill köpa begagnad mat?”

När det gäller Onvision står de endast för förmedling och har ingen insyn eller kontroll över leveranserna. Däremot har man genom elektroniska körjournaler via ABAX full kontroll över samtliga leveranser som sker för deras räkning.

Onvision har inget trafiktillstånd utan hänvisar till att man transporterar ”eget gods” eftersom Onvision köper in mat från restauranger, säljer mat till kund och levererar mat till kund.

Transportstyrelsen såg fram emot en rättslig prövning.

Åklagaren yrkade på en företagsbot eftersom företaget ansågs utföra olaglig yrkesmässig trafik med motiveringen att Hajer Heidaripak utan tillstånd bedrivit yrkesmässig trafik genom att låta utföra godstransport med fordon PFY 843. Brottet uppdagades vid pågående godstransport den 28 december 2021 på Stora gatan i Västerås, Västerås.

Åklagaren yrkade på en företagsbot om 50 000 kronor.

Heidaripak bestred ansvar för olaga yrkesmässig trafik i första hand på den grunden att handlingen inte är brottslig och på andra hand på den grunden att han inte har agerat med uppsåt. Därmed bestrider man även företagsboten.

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat anmälan, registerutdrag, bolagsinformation avseende Onvision, betalningsvillkor samt skärmbilder från bolagets instagramkonto och app. Hajer Heidaripak har som skriftlig bevisning åberopat nedläggningsbeslut. Hajer Heidaripak har hörts.

Inledningsvis konstaterar tingsrätten att Hajer Heidaripak är ställföreträdare för bolaget Onvision som bedriver verksamhet i namnet ”Hemkört & Klart”. Via bolagets app kan kunder beställa och köpa mat. I samband med köpet kan kunden välja att maten ska levereras till denne. Om kunden väljer leverans är det i huvudregel Onvision som levererar maten i bilar tillhörande bolaget.

Rätten har som uppgift att ta ställning till om Heidaripak i egenskap av företrädare för Onvision har utfört godstransport utan tillstånd vilket är att likställa med olaglig yrkesmässig trafik.

Tingsrätten anser att det mot bakgrund av vad som anges i den svenska lydelsen av trafiktillståndsförordningen samt förarbeten till yrkestrafiklagen inte går att tolka på annat sätt än att yrkesmässigt bedrivande av godstrafik förutsätter transport av gods för annans räkning.

Åklagaren pläderade att det skulle kunna anses vara ett kringgående av regleringen att ett bolag undgår tillståndsplikt genom att köpa varorna innan leverans. Som framgår är definitionen av vad som utgör yrkesmässigt bedriven godstransport i såväl den svenska lydelsen av förordningen som förarbeten tydligt begränsat till transporter av gods för annans räkning.

Rätten anser det inte bevisat annat än att Onvision har köpt maten som bolaget har levererat till kunden. Det har varit fråga om leverans av eget gods. De godstransporter som Onvision utfört kan därför inte anses vara yrkesmässig trafik och därmed krävs det inget tillstånd.

De synpunkter redaktionen inhämtat kring tingsrättens beslut är att domen är ett nederlag. Citat från en av de tillfrågade: ”Om man beställer hem ett lass grus med en stor lastbil betalar man till åkeriet för transport och grus. Självklart har de ett trafiktillstånd. Men, men den här domen innebär ju att tillstånd inte behövs för den typen av transport heller.”

Sista ordet i detta ärende är eventuellt inte sagt. Dessutom aktualiserar tingsrättsdomen att Foodora och Wolt vilka utför liknande tjänster som Hemkört & Klart, tolkar regelverket annorlunda och har trafiktillstånd.

Dem vi varit i kontakt med efter domen säger generellt att domen kan bli förödande och man hoppas att Transportstyrelsen ska ”ta tag i” detta.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-02 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Foodora Heidaripak Hemkört & klart Onvision Rättsfall