Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. Foto: Transportföretagen Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Transportföretagen ska hjälpa regeringen med krisberedskap

Regeringen har bjudit in Transportföretagen, tillsammans med ett antal andra aktörer, att delta i ett näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Rådet kommer ledas av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Det ska på strategisk nivå verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten.

– Eftersom det är företag som till stor del äger samhällsviktig verksamhet är näringslivets deltagande i totalförsvarsplaneringen en förutsättning för att försörjningsberedskapen ska fungera. Därför är det glädjande att regeringen idag tagit ett viktigt steg för att samla en rad aktörer för att både på kort och lång sikt stärka privat-offentlig samverkan, säger ministern för civilt försvar, Carl Oskar Bohlin.

Näringslivsrådets syfte är att öka kunskapen hos deltagarna om tvärsektoriella frågor och om de olika förutsättningar som gäller för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten, till exempel genom att utbyta lägesinformation med varandra.

Transportföretagen ser vikten av att transportbranschen är representerat i rådet.
– I spåren av en alltmer osäker omvärld och diskussioner om Sveriges samlade försvarsförmåga välkomnar vi regeringens inbjudan. Under förra veckans hackerattacker såg vi att det var transportsektorn som attackerades först och hur våra medlemsföretag tog ett stort ansvar. Vi kommer lyfta transportsektorns helt avgörande roll för att hela Sverige ska fungera även i tider av kriser, men också de erfarenheten vi har sedan tidigare, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.

Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsministern. Även Försvarsmaktens överbefälhavare samt generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ingår i rådet. När det gäller vilka övriga aktörer som bjudits in att delta har utgångspunkten för regeringen varit att skapa en balans mellan arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer samt att det finns en representation från de nya beredskapssektorerna.

Inbjudan har skickats till följande aktörer:

  • Almega
  • Byggföretagen
  • Energiföretagen
  • Lantbrukarnas Riksförbund
  • Lif – de forskande läkemedelsföretagen
  • LO – Landsorganisationen i Sverige
  • SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
  • SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
  • Svenska Bankföreningen
  • Svensk Handel
  • Svenskt Näringsliv
  • Transportföretagen
  • TCO – Tjänstemännens centralorganisation
  • Teknikföretagen

Deltagarna utgör en bred representation av organisationer, som alla kan bidra med ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor avseende totalförsvar och krisberedskap. Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten när detta påkallas och beroende av vilka områden som diskuteras.

De aktörer som tackar ja till att medverka i Näringslivsrådet kommer att bli inbjudna till ett första möte den 29 mars 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-01 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Krisberedskap Näringslivsrådet Totalförsvaret Transportföretagen