MP: Viktigt med mer effektiva transportupplägg med kombinerade transporter

Den 11 september är det dags för alla röstberättigade att gå till valurnorna. Proffs har bjudit in samtliga riksdagspartier att skriva om hur de ser på vägtransportbranschen och hur de avser att arbeta med branschfrågorna under nästa mandatperiod.
Den här artikeln, "och därmed först ut" i vår serie, är författad av Miljöpartiet.

Klimatet håller på att förändras vilket ger ökade extremväder med exempelvis heta värmeböljor och kraftiga skyfall. Hela samhället måste ställa om för att minska utsläppen så att vi inte passerar de gränser bortom vilka temperaturökningen blir ostoppbar.

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och 95 procent av alla tunga lastbilar går fortfarande på diesel.

Så länge vi är beroende av fossila bränslen så kommer vi vara sårbara för stora förändringar i pris på bensin och diesel. Det är inget som kommer att bli bättre med åren, oljeproducerande länder som Ryssland och Saudiarabien har makten över produktionen och samtidigt har oljan en tydlig slutpunkt.

Det bästa sätt vi kan vaccinera oss mot höga drivmedelspriser är att satsa på inhemsk, hållbar produktion av biodrivmedel i kombination med en övergång till fler elektrifierade transporter med ökad produktion av förnybar energi.

Genom klimatklivet som vi drev igenom har flera åkerier kunnat satsa på biogaslastbilar. Miljöpartiet vill underlätta för tankning av biogas, bland annat genom att ta fram en nationell plan för tankställen för biogas inte minst för att säkerställa tillgång till tung trafik.

Elektrifieringen är dock viktig. Det kommer fler och fler ellastbilar. Vi vill därför bygga ut laddinfrastrukturen i hela landet med en nationell plan för laddinfrastruktur, och stötta åkerier i övergången till fordon med låga utsläpp. Miljöpartiet införde i regering en klimatpremie för lastbilar och jordbruksmaskiner. För att uppmuntra till omställning vill vi höja graden av medfinansiering till maximalt 50 procent av inköpspriset.

Produktionen av förnybar el behöver byggas ut och det finns en stor potential i den havsbaserade vindkraften. Det går både snabbare och är billigare än de högerkonservativa partiernas förslag om utbyggd kärnkraft – ett energislag som är dyrt, osäkert och lämnar efter sig ett avfall som är farligt i 100 000 år.

Vi behöver också förbättra överföringskapaciteten då mycket av produktionen idag finns i norra Sverige, men efterfrågan är stor i södra Sverige. Därför måste förbindelsen i nordsydlig riktning stärkas. Vi vill halvera tiden för byggande av elnät och förkorta byggtiden av stamnät med minst två år genom regelförändringar och bättre samordning. Kraftfulla investeringar i ny nätkapacitet behövs.

För att den hållbara energin ska räcka till behöver vi också energieffektivisera transporterna. Det är därför som Miljöpartiet vill att mer gods flyttar till energieffektivare transportslag som järnväg och sjöfart. Samtidigt kommer lastbilen alltid att ha en viktig roll – tåget kan som bekant inte gå överallt. Därför är mer effektiva transportupplägg med kombinerade transporter och ökad fyllnadsgrad viktigt.

Den avståndsbaserade skatt på tunga transporter som vi har föreslagit är inte bara ett viktigt instrument ur klimatsynpunkt – den skulle också främja konkurrensen för våra svenska åkare gentemot utländska lastbilar.

Åkerinäringen är viktig för hela Sverige, men precis som med alla andra delar av samhället så måste det ske en klimatomställning. Från Miljöpartiet vill vi se hållbara transporter och schyssta villkor och socialt ansvarstagande. Därför välkomnar vi branschens initiativ Fair Transport. Genom att uppmärksamma de goda exempel som finns hoppas vi att fler transportköpare ska våga ställa krav och upphandla mer hållbara transporter.

Emma Berginger (MP)
Ledamot i trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-23 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljöpartiet Vägval 2022