Helena Gellerman (L), klimat- och trafikpolitisk talesperson. Helena Gellerman (L), klimat- och trafikpolitisk talesperson.

Fler chaufförer, konkurrenskraft och klimatet högsta prioritet för Liberalerna

Den 11 september är det dags för alla röstberättigade att gå till valurnorna. Proffs har bjudit in samtliga riksdagspartier att skriva om hur de ser på vägtransportbranschen och hur de avser att arbeta med branschfrågorna under nästa mandatperiod.
Den här artikeln är författad av Liberalerna.

Åkerinäringens betydelse för godshanteringen, jobben och de svenska företagens konkurrenskraft i Sverige kan inte nog understrykas. Liberalerna vill se en överflyttning av gods till järnväg och sjöfart, men det ökande behovet av godstransporter i Sverige gör att åkerinäringen även framöver kommer att stå för majoriteten av godstransporterna i Sverige.

De största utmaningarna för utvecklingen av godstransporter på väg är bristen på chaufförer, konkurrens på lika villkor och klimatomställningen. Det är här vi liberaler vill fokusera våra åtgärder.

Chaufförsbristen är akut. Det behövs 50 000 nya förare de närmaste tio åren för att möta en hög efterfrågan, inte minst från en ökad e-handel. Vi vill se en utökad samverkan mellan utbildningssektorn, arbetsförmedlingen och branschaktörerna för att tillsammans tillvarata arbetsmöjligheterna inom godstransporter på väg.

Vi vill här särskilt lyfta fram yrkesutbildningens strategiska roll för att kunna utbilda fler chaufförer. Liberalerna vill underlätta för att hitta lösningar på chaufförsbristen, inte minst på grund av dess stora betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling.

Liberalerna vill stärka arbetet mot utländska och svenska åkerier som bedriver illegal verksamhet. Även om polisen har fått ökade befogenheter, så måste det paras med tillräckligt många trafikpoliser i yttre tjänst och utökade kontroller av tung trafik.

Liberalernas ambition att öka antalet poliser i yttre tjänst måste komma trafikpolisen till del. Annars riskerar fusk med bland annat cabotage, kör- och vilotider och rattfylleri att öka.

I rapporten ”Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg” presenterades flera förslag om hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg kan utvecklas. Det lämnades samtidigt förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området. Vi är beredda att gå vidare med alla dessa förslag.

Sverige ska ta ansvar för sin del av klimatarbetet. Klimatmålen ska nås. Vi liberaler inser samtidigt att klimatarbetet bara kan lyckas när företagen har en rimlig chans att ställa om och samtidigt vara lönsamma. Människors liv måste fungera och företagen måste ha rimliga förutsättningar. Det är utsläppen som är problemet, inte våra transporter.

Sverige ska nå sina klimatmål. Det innebär att de fossila drivmedlen i princip ska vara helt borta 2045. Samtidigt måste det finnas ett utrymme för transportbranschen att växa. För att det ska gå ihop måste bensin och diesel ersättas av fossilfri energi. Det måste finnas god tillgång till alternativ till dieseln annars leder de höga priserna bara till utslagning av sunda företag. Därför vill Liberalerna underlätta produktion av biodrivmedel på svenska råvaror, inte minst biogas.

Transportsektorn står för en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen. Många tankar ren biodiesel och genom reduktionsplikten bidrar alla som kör genom det fossilfria innehållet i både bensin och diesel. Vi vill att alla biodrivmedel ska vara skattebefriade, även det som blandas in i fossilt bränsle. Men, biobränslena kan inte ta oss i mål. Det behövs också en omfattande elektrifiering.

80 procent av Sveriges vägtransporter är under 30 mil vilket lämpar sig för batteridrivna fordon. För att det ska fungera behövs ett väl utbyggt nät av laddare vid depåer och distributionscentraler. Det behövs också snabbladdare längs våra vägar och elektrifierade vägar med tillräcklig kapacitet för att både driva bilarna och ladda batterierna. Staten måste ta ansvaret för att infrastrukturen byggs ut.

Liberalerna har förmått regeringen att satsa över en miljard kronor på regionala piloter med inköpspremier och laddstationer för eldrivna tunga fordon. Vi menar att staten ska stötta de som går före och satsar på fossilfria tunga transporter. Därför måste också processerna för stöd till inköp av fordon och laddstationer samordnas, så att steget för att testa batteridrivna fordon underlättas.

Fossilfria transporter är bland det viktigaste för att Sveriges klimatomställning ska lyckas. Staten ska knuffa igång förändringen, men det är människor och företag som genomför den. Människor vill inte förstöra klimatet, men ingen kan heller göra de förändringar som krävs om inte förutsättningarna finns på plats.

Liberalerna är övertygade om att omställningen kan, och måste, genomföras i en välmående ekonomi som ständigt utvecklas. Företagen ska ha rätt förutsättningar och människor ska kunna förverkliga sina idéer. Och här spelar transporter en avgörande roll.

Helena Gellerman (L)
Klimat- och trafikpolitisk talesperson

Läs mer:

Alla hittills publicerade artiklar i vår serie ”Vägval 2022” kan du läsa här!

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-23 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Liberalerna Vägval 2022