Regeringen satsar på vägar på landsbygden

Regeringen satsar på att både bygga nya vägar och underhålla såväl hög- som lågtrafikerade vägar i den kommande nationella planen för transportinfrastruktur. Det innebär bland annat samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet och mer pengar till enskilda vägar. Det skriver infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande.

– Vi gör nu en landsbygdssatsning på vägar i hela landet. För många människor är bilen helt avgörande för att kunna ta sig till och från släkt och vänner, jobb eller skola. Eller för att den lokala matvarubutiken ska kunna få sina varor. Vi presenterar också åtgärder som förkortar restiden för alla som bor på landsbygden, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen fortsätter samfinansieringen av trafiksäkerhetsåtgärder i det regionala vägnätet fram till 2027. Samfinansieringen ska utformas så att åtgärder som förkortar restiden på landsbygd prioriteras. Det kan till exempel innebära åtgärder i form av mittseparering eller andra åtgärder som innebär att hastighetssänkningar kan undvikas.

Regeringen avsätter 15 miljarder kronor till bidraget för drift av enskilda vägar. Det är en miljard mer än nuvarande plan.
– Fungerande vägar är A och O för oss som bor och verkar i gles- och landsbygd. God infrastruktur stärker sammanhållningen och konkurrenskraften i hela landet. Den är avgörande för vanligt folk som ska få vardagen att gå ihop samt ta sig till och från jobbet. Med nationella planen satsar regeringen 197 miljarder på att underhålla befintlig väginfrastruktur i hela landet. Det är inte bara vägarna runt storstäderna som ska underhållas, det gäller även vägarna på landsbygden, säger Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister.

För att människor ska kunna bo och leva i hela landet behöver Trafikverket underhålla såväl de hög- som lågtrafikerade delarna av vägnätet. Det finmaskiga vägnätet på landsbygden är viktigt för god tillgänglighet och behöver därför underhållas för att säkerställa framkomligheten. Hela den nya nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022- 2033 presenteras senare i juni. I planen fördelas 881 miljarder kronor vilket är den största satsningen på infrastrukturinvesteringar i modern tid, skriver infrastrukturdepartementet i sitt pressmeddelande.

Planen innehåller åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Den nationella planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-09 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastruktur Infrastrukturdepartementet Landsbygden Vägprojekt