Girteka förbereder sig för mobilitetspaketet

Girteka Logistics i Litauen förbereder sig för mobilitetspaketet och ökade kostnader för transporter. De delar av mobilitetspaketet som träder i kraft under februari i år, trots att åkerier fortfarande upplever pandemirelaterade utmaningar, kommer att på ett betydande sätt påverka hur gods transporteras i Europa.

När tidsfristen började närma sig sitt slut och logistikleverantörerna började förbereda sig för genomförandet av mobilitetspaketet, stod det klart att förändringarna skulle göra branschen bättre för de viktigaste kuggarna i maskineriet – förarna, medan det blir mer komplicerat för industrierna att skapa vägtransportprocesser.

Den största förändringen är att förare kommer att var fjärde vecka ha möjlighet att återvända till antingen sitt hemland eller till den plats där ett transportföretag är etablerat. För lastbilen gäller att den var åttonde vecka ska återvända till registreringslandet. EU-kommissionen har också sett över reglerna för cabotageverksamhet samt arbets- och anställningsvillkor för förarna. Cabotagetrafiken begränsas till högst tre operationer per sju dagar med en cooling off-period på minst fyra dagar.

När det gäller kör- och vilotiderna kommer de, även om de har gällt sedan augusti 2020, bara att göra de kommande förändringarna av EU:s regelverk mer komplicerade. Inte minst för att förarna måste ta sin ordinarie veckovila utanför lastbilshytten. En positiv förändring för förarna, men det råder brist på alternativa faciliteter.

Girteka säger att pandemin under ett par år skapat oro, varför man hyste en förhoppning om att de nyaste reglerna skulle komma senare, men nu blir det redan i februari. Förberedelserna har dock lett till vissa positiva förändringar. Exempelvis har Girteka kommit närmare sina kunder i Västeuropa när man etablerat terminaler i Polen.

Återvändandekravet för förare och fordon har lett till att man behöver anställa fler förare i ett Europa där förarbristen är påtaglig. Med återvändandekravet förväntas även en fordonsbrist att uppstå.

Man har arbetat i åratal för att säkerställa att Girteka förblir en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande och kommande förare genom att proaktivt lösa förarfrågan och hittills har vi lyckats eftersom inga av våra lastbilar står stilla på terminalerna, säger Mindaugas Paulauskas, vd på Girteka Transport.
Han pekar på vikten av att ha koll på förare och fordon så att man inte bryter mot återvändandekraven och tilldelas böter.

Transportpriserna kommer att stiga som en direkt effekt av mobilitetspaketet. Priserna på bränsle och andra råvaror har fortsatt att stiga samtidigt som övriga driftskostnader också ökat. Mobilitetspaketet kommer att förvärra situationen.
– De regler som införs i februari kommer att ge ännu mer instabilitet och en mer instabil prissättning vilket leder till ännu högre transportpriser i Europa, säger, operativ chef på Girteka Logistik European Business Area.

Pavel Kveten är emellertid helt övertygad om att deras förberedande arbete kommer att göra det möjligt för dem att fortsätta erbjuda hög kvalitet till sina kunder, trots att vi kände en oro för eventuella problem inför de kommande månaderna.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-04 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: