Bärgarna utan skydd när TMA-krav rivs upp

Transport överklagar till Högsta Förvaltningsdomstolen

Att TMA-fordon har räddat liv, är det få som inte håller med om, men Arbetsmiljöverket river nu upp kravet för hundratals bärgningsföretag. Transportarbetareförbundet protesterade och drog saken inför domstol, men nu står det klart att kravet på TMA-fordon på skyddsklassade väger, rivs upp.

Redan 2012 kategoriserar Arbetsmiljöverket bärgaryrket som ett högriskyrke vilket leder till att ett pilotprojekt startas. Myndigheten krävde att bärgningsarbete på hårt trafikerade E4 i Stockholms län endast fick ske i skydd av ett TMA-fordon. TMA står för Truck Mounted Attentuator.

2012 säger Arbetsmiljöverket att ”högre pris ger livsviktig säkerhet”.

Myndigheten ville att arbetsgivarna skulle ta sitt arbetsmiljöansvar vilket gjorde TMA-fordon till en arbetsmiljöfråga, inte en trafiksäkerhetsfråga. De företag, alla i fem län, som fått skriftligt besked på besluten, skulle också följa dem. Således gällde det endast dem, men inte andra och inte alls utländska bärgningsföretag har vi kunnat konstatera.

Att uppfylla kraven medförde ökade kostnader för dem som omfattades och brott mot besluten kunde rendera i ett vite på 100 000 kronor. Sådana viten har delats ut.

I Transportarbetaren läser vi att tanken var att kraven skulle utvidgas så att reglerna blev lika för alla, men nu vill Arbetsmiljöverket istället återgå till det som gällde innan. Det vill säga att bärgningsföretagen själva ska göra en riskbedömning. Både domstolarna och Arbetsmiljöverkets jurister, ansåg att ett generellt krav på TMA är orimligt.


Det är svårt att nå någon på
Arbetsmiljöverket som kan svara på våra frågor. Vi får veta att det har varit ledningsgruppsmöten som olyckligtvis varit förlagda under samma tid som informationen om TMA-fordonen offentliggörs. Det försäkras dock att sakerna inte har med varandra att göra.

Pressavdelningen erbjuder oss ett i förväg färdigställt uttalande även om vi då kanske inte får svar på allt vi vill veta.

Där står att Arbetsmiljöverket kommer att inleda ett arbete med att gå igenom samtliga beslut. Inriktningen är att häva de generella besluten om TMA som finns i region Öst och Mitt, det vill säga de beslut som inte är grundade på en undersökning och riskbedömning av den specifika arbetsplatsen. Arbetet beräknas starta i januari.

Anledningen till att detta görs, är att Arbetsmiljöverkets kravställande har haft olika inriktning i olika delar av landet och att arbetsgivare ansvarar enligt AML för arbetsmiljön. Vidare ska arbetsgivaren i samverkan med arbetstagare och skyddsombud genomföra riskbedömningar. De kan i samverkan komma fram till åtgärder på den specifika arbetsplatsen.

Kammarrättsdomen som kom i mitten av oktober visar bland annat att Arbetsmiljöverket har fog för den inriktning de nu valt; att ställa krav på undersökning, riskbedömning och åtgärder. Arbetsmiljöverket vill vara enhetlig i sitt kravställande.

Våra frågor om det nu inte finns en risk att arbetsgivare kan prioriterar kostnaderna framför arbetstagarnas säkerhet och om de med dagens beslut menar att det tidigare kravet på TMA-fordon var felaktigt fattat på oriktiga grunder, lämnas obesvarade tills vidare.

Martin Miljeteig är arbetsmiljöombudsman på Transport och han skräder inte orden om vad han anser om beslutet. Utan TMA-fordon är risken överhängande att det sker en dödsolycka, ska då anhöriga till den drabbade överklaga till Arbetsmiljöverket, frågar han sig.
– Vi har valt att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen och vi förväntar oss att det beviljas prövningstillstånd då denna sak är så allvarligt, avrundar han.

Foto: Trafikverket

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-30 16:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Bilbärgning Trafiksäkerhet Trafikverket