SÅ motsätter sig kraftigt höjt maxbelopp:

Oskäliga sanktionsavgifter måste försvinna

Sveriges Åkeriföretag anser att det finns stora risker för att åkerier även i fortsättningen kan tvingas betala oskäliga sanktionsavgifter om de bryter mot reglerna kring kör- och vilotider liksom färdskrivare.

Transportstyrelsen vill införa förändringar i sanktionssystemet för kör- och vilotider eftersom avgifterna för vissa typer av överträdelser varit oproportionerligt höga sett till överträdelsen, och att sanktionsavgifterna för vissa grövre överträdelser varit för låga.

Det är bra om flexibiliteten och proportionaliteten liksom regelefterlevnaden ökar, men det gäller att göra detta på rätt sätt, menar Mikael Nilsson, ordförande vid Sveriges Åkeriföretag i en kommentar till det remissvar som nu lämnats till näringsdepartementet.
– Vi är glada för att man vill göra det enklare att befrias från oskäliga sanktionsavgifter. Men risken finns att tillämpningen kommer att bli precis lika restriktiv som den varit tidigare och att en lång rad rättsprocesser måste äga rum för att klargöra gränserna, säger han.

Enligt förslaget ska enstaka överträdelser som saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydliga utifrån syftet med bestämmelsen kunna medföra att ett transportföretag inte behöver betala en sanktionsavgift eller får den nedsatt.  
– Systematiska och planerade överträdelser är alltid oacceptabla. Men vi vill att bedömningen kring om det är skäligt att påföra en sanktionsavgift på ett tydligt sätt ska kopplas till om företaget genomfört de åtgärder som krävs när det gäller att organisera arbetet så att förarna kan följa kör- och vilotidsbestämmelserna, säger Mikael Nilsson.

Det är också viktigt att företaget har informerat förarna på rätt sätt och att det kontrollerar att kör- och vilotidsbestämmelserna följs, menar han.

Mikael Nilsson understryker att idén om att reglera kör- och vilotiderna handlar om att värna om förarnas sociala situation, konkurrensneutralitet och trafiksäkerhet.
– Att då göra en värdering av att tio minuters för lång körtid för att kunna nå hem, är fel. Man ska inte glömma bort att de färdskrivare som används och som godkänts av EU inte är exakta mätinstrument. Syftet med bestämmelserna måste vara i fokus.

Transportstyrelsen föreslår också kraftigt höjda maxbelopp för sanktionsavgifterna som nu ska öka från 200 000 till som mest 800 000 kronor. Sveriges Åkeriföretag motsätter sig detta.
– Sanktionsavgifternas storlek i kör- och vilotidssammanhang kan inte vara isolerade från de sanktioner eller straff som finns för andra överträdelser i samhället, både i Sverige och i ett EU-perspektiv. Utifrån nivån på strafföreläggande för ansvariga myndighetschefer tycker vi att takbeloppet bör ligga på maximalt 80 000 kronor, kommenterar Mikael Nilsson.

Däremot uppskattar Sveriges Åkeriföretag att maxbeloppet nu föreslås sänkas från tio procent till en procent av ett företags årsomsättning. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-08-30 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: