Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Wallrup vill se hårdare politiska tag mot fusket

Ett av löftena som gavs när vänsterpartiets budget tidigare i år godkändes i riksdagen var att 25 miljoner skulle avsättas till polismyndigheten under 2017-2020 för att komma till rätta med den lagvidriga cabotagetrafiken.
Nu har Emma Wallrup (V) lämnat in en interpellation, med adress Anders Ygeman (S), i vilken hon bland annat frågar hur han tänker agera för att infria tidigare avlagda löften.

Förhoppningen Wallrup har är att erfarenheterna från Danmarks polisiära insats mot fusket, med en specialstyrka som inriktat sig på just cabotagetrafiken, ska kunna bidra till att vi också i Sverige ska få till en bättre struktur framöver vad gäller polisens kontrollverksamhet av yrkestrafiken.

Trots riksdagens beslut om mer kännbara sanktioner och hindrande av fortsatt färd, rör sig fortfarande ett stort antal lastbilsekipage på våra vägar som vid närmare kontroll av trafikpolisen visar sig utföra transporter i strid mot gällande lagar och regler. Detta vittnar bland annat en mängd artiklar om som tidningen Proffs publicerat.

Det otillåtna cabotaget som utförs, bottnar i många fall i en ”gränsöverskridande” brottslighet som kräver internationell rättshjälp för att kunna utredas. Transportstyrelsen har dock inte vid något tillfälle funnit att polisen har vänt sig till åklagare för beslut om internationell rättshjälp.

Inte heller säger sig Transportstyrelsen ha fått några statistiska uppgifter från polisen om hur många vägkontroller som gjorts, riktade mot den tunga yrkesmässiga trafiken, skriver Emma Wallrup (V) i en interpellation som nyligen lämnats in, adresserad till inrikesminister Anders Ygeman.

Emma Wallrup, som sitter i trafikutskottet, ställde även under hösten en fråga till ministern angående den polisiära närvaron utmed vägarna och hur regeringen tänkte arbeta för att höja kompetensen och prioriteringen av det komplexa regelverket, och dess efterlevnad vad avser yrkestrafikärenden inom åklagarmyndigheten.

Frågan besvarades på ett sätt som blivit något av ett mantra för inrikesministern. ”Jag har fullt förtroende”, svarade inrikesministern Ygeman då och menade att han inte såg något behov av att vidta ytterligare åtgärder.

Vänsterpartiet anser dock att det finns starka skäl för att stärka både trafikpolisens och åklagarmyndighetens kompetens gällande beställaransvar och yrkesmässig trafik.

I Transportstyrelsens delredovisning från i mars 2016, med anledning av myndighetens regeringsuppdrag att se över schysta villkor för yrkestrafiken, konstateras allvarliga brister. Och endast vid ett tillfälle har beslut fattats i ett ärende om beställaransvar mellan åren 2012-2015. Åklagarens beslut i det fallet var att inte väcka åtal då bevisen inte kunde styrka att brottet begåtts av den misstänkte.

Emma Wallrup, som förutom sitt uppdrag i trafikutskottet också sitter som suppleant i skatteutskottet, har bred insikt i de olagliga transporterna och det stora flödet skattepengar som bokstavligt talat rullar ut ur landet. Hon var också en av många politiker som stannade till för att lyssna på branschens krav när Här stannar Sverige, Sveriges Åkeriföretag och Transportarbetareförbundet i en gemensam aktion vid Rosenbad tidigare i år manifesterade i samband med riksdagens öppningsceremoni.

Nu har Emma Wallrup lämnat in ytterligare en interpellation till Anders Ygeman. I den undrar hon hur regeringen tänker agera för att leva upp till tidigare avlagda löften för 2017:

  • Avser statsrådet att försäkra sig om att polisen för och redovisar statistik över hur många vägkontroller av yrkesmässig trafik som genomförts?
  • Är det statsrådets bedömning att införande av nationella målsättningar gällande antalet kontroller av yrkestrafiken kan vara ett lämpligt styrmedel för att motverka olaga cabotagetrafik och olaga yrkesmässig trafik? 
  • Avser statsrådet att vidta åtgärder för att stärka kompetensen hos polis och åklagare för att motverka illegal cabotageverksamhet?

Debatten kring frågorna tror man kommer att äga rum i januari.

Om artikeln

Publicerad: 2016-12-21 09:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Anders Ygeman Emma Wallrup Interpellationer Transportstyrelsen Vänsterpartiet