Fotograf: Göran Rosengren

Ygeman svarar på Berghedens ”trafikpolisfrågor”

Den interpellation som Sten Bergheden (M) skickat till inrikesminister Anders Ygeman (S) har nu besvarats. Men svaren är något som föga imponerar på Bergheden.
- Han svarar inte på frågan om hur trafikpolisen ska klara sitt jobb. Det verkar inte ens som att han har läst den utredning som trafikpolisen gjort, kommenterar Bergheden.

Som vi tidigare rapporterat har riksdagsledamoten Sten Bergheden, som bland annat sitter med i trafikutskottet, ställt en rad frågor till inrikesminister Anders Ygeman. Anledningen till interpellationen är den oro som Bergheden – och branschen – känner för det faktum att trafikpolisen är på väg att utarmas och försvinna i den nya polisorganisationen. Som en följd av det riskerar den brottsliga transportverksamheten, som på senare tid har blottats av dagens kunniga och engagerade trafikpoliser, att öka.
– Även risken för att möta trafikfarliga, tunga ekipage och icke utvilade chaufförer ökar så klart, menar Sten Bergheden.

Anders Ygeman förklarar bland annat i sitt interpellationssvar till Bergheden att det är Polismyndighetens ansvar att bedöma hur många trafikpoliser respektive bilinspektörer som behövs för att utföra de uppgifter som åligger Polismyndigheten på trafikområdet och hur den samlade resursen ska användas. Detta gäller även ansvaret att säkerställa att kompetensförsörjningen är väl avvägd i förhållande till verksamhetens behov, skriver Ygeman i sitt svar.

Vidare skriver Anders Ygeman att regering och riksdag även har beslutat om ett antal författnings­ändringar som sammantaget innebär förbättrade möjligheter att stävja den illegala konkurrensen på yrkestrafikområdet och för att under vissa förutsättningar hindra ett fordons fortsatta färd, bland annat genom klampning.

Ygemans uttalande får Bergheden att höja på ögonbrynen.
– När nu polisen fått nya verktyg så som klampning och sanktionsavgifter att använda så väljer man att ta bort trafikpoliserna som ska utföra jobbet, detta är helt fel väg att gå och situationen på våra vägar kommer snarare att bli ännu värre, avslutar Sten Bergheden(M)
– Det är mycket allvarligt att polisen och regeringen inte har satsat på trafikpolisen vid den nya omorganisationen, avslutar Sten Bergheden.

Läs hela svaret från inrikesministern:


Sten Bergheden har frågat mig vad jag tänker göra åt situationen på våra vägar. Han har också frågat om jag anser att det räcker med antalet trafikpoliser i Sverige, och om inte, vad jag tänker göra åt situationen för att få fram fler utbildade trafikpoliser. Sten Bergheden har även frågat om jag tänker lyssna på den oro som finns hos seriösa åkerier och deras chaufförer om bristen på kontroller ute på våra vägar. Avslutningsvis har han frågat hur jag tänker lösa det, i hans mening, akuta läget på våra vägar.

Trafiksäkerhetsarbetet är en självklar och viktig del av Polismyndig­hetens arbete för att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. En viktig utgångspunkt i myndighetens trafiksäkerhetsstrategi är därför att samtliga poliser i yttre tjänst aktivt ska medverka i arbetet mot kriminella i vägnätet. Målet är först och främst att bidra till en minskning av antalet döda och skadade i trafiken. Kontroller av yrkestrafik syftar dock inte enbart till ökad trafiksäkerhet utan även till säkerställande av sund konkurrens och en god social situation för förarna. Det är naturligtvis oacceptabelt om seriösa näringsidkare får lida för att andra inte följer regelverket.

Möjligheten till effektiv kontrollverksamhet har tidigare begränsats av att befogenheter, ansvar och prioriteringar har varit underställda beslut i varje polismyndighet. Sedan den 1 januari i år, då den nya Polismyndigheten inledde sin verksamhet, finns inte längre den begränsningen. Polis­myndigheten har nu möjlighet att fatta de beslut som krävs för att skapa en likriktad kontrollverksamhet, tydligare prioriteringar av arbetsuppgifter och en effektiv resursfördelning över hela landet.

Regering och riksdag har även beslutat om ett antal författnings­ändringar som sammantaget innebär förbättrade möjligheter att stävja den illegala konkurrensen på yrkestrafikområdet och för att under vissa förutsättningar hindra ett fordons fortsatta färd, bl.a. genom klampning. Genom att samtidigt ge bilinspektörer ökade befogenheter att vidta åtgärder som tidigare krävde polismans kompetens skapas förutsättningar för en ökad effektivitet i polisverksamheten. Antalet polismän i trafikövervakningen kan då begränsas till förmån för områden där polismans kompetens är en nödvändig förutsättning.

Det är Polismyndighetens ansvar att bedöma hur många trafikpoliser respektive bilinspektörer som behövs för att utföra de uppgifter som åligger Polismyndigheten på trafikområdet och hur den samlade resursen ska användas. Detta gäller även ansvaret att säkerställa att kompetensförsörjningen är väl avvägd i förhållande till verksamhetens behov.

 

Om artikeln

Publicerad: 2015-06-09 15:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Anders Ygeman Interpellation Polismyndigheten Sten Bergheden Trafikpolisen