Jurist kritiserar jurist

Ett namn som allt oftare kommer upp i samband med att polisen stoppar utländska ekipage, är Transportindustriförbundets jurist Tommy Pilarp. Genom honom har Transportindustriförbundet informerat sina speditörer om hur regler och direktiv ska tolkas vilket har öppnat upp för ett "bredare användande" av de utländska dragbilar vi ständigt ser här i Sverige.

Fredrik Engström är en av Sveriges Åkeriföretags (SÅ) jurister och precis som de engagerade poliserna vi presenterat för er, delar han och SÅ inte alls Pilarps tolkningar av begreppen internationell transport och tillämpning av kombidirektivet.

– Det sätt Transportindustriförbundet informerat speditörerna hur de kan förfara, har säkerligen öppnat upp för ett utbrett och olagligt överutnyttjande av utländska lastbilar i Sverige, säger Engström och lovordar samtidigt de poliser som engagerar sig i dessa angelägna frågor.

En internationell transport i den betydelse som är av intresse ur tillståndsperspektiv enligt rådsförordningen 1072/2009, förutsätter att det är ett fordon som transporterar gods mellan olika länder. Är det en fordonskombination som utför detta, är det motorfordonet som räknas, vilket innebär att det dragande fordonet måste först ha utfört en internationell transport som sedan kan följas av maximalt tre stycken inrikes- eller cabotagetransporter av just den specifika fordonskombinationen, alternativt med bara motorfordonet, till exempel en vanlig lastbil som kopplat släpet.

– Detta gör enligt SÅ:s tolkning att dragbilar över huvudtaget inte lagligt kan dra andra trailers än den de kom in med om de sedan kör mellan olika orter i Sverige, förklarar Engström.

Visst skulle de kunna utföra kombidirektivtransporter, men dessa är ålagda en noggrann dokumenthantering som SÅ tror det mera sällan är frågan om i praktiken, plus att den utländska dragbilen endast får dra trailern/lösflaket/containern en begränsad sträcka alternativt till eller från närmast lämpliga avlastningsstation.

– Denna ”lämplighet” menar SÅ inte kan vara upp till åkarens eller speditören att avgöra, utan måste vara ”närmast” i en objektiv mening, framhåller Engström.
Med andra ord där möjlighet finns och att platsen är allmänt sett en lämplig plats.

Tommy Pilarp hänvisar till två Hovrättsdomar som, enligt honom legitimerar hans tolkning. Den ena är Winterkrantz-domen från 2011.
– Den domen har ingenting med dessa marknadstillträdesfrågor att göra, hävdar Engström. Den domen handlar om, i och för sig felbedömt dessutom anser de flesta initierade personerna, en tolkning av Trafikförordningens belastningsbestämmelser.

Vittnande polisman lyckades dock övertyga tings- och hovrätt om att frågan var om internationell transport som enligt hans uppfattning även i Sverige skulle varit viktmaximerad till 40 ton och därmed bötfälldes föraren för överlast. Detta, säger Engström, har inget med gemenskapstillstånd eller andra tillståndsfrågor att göra.

Det andra fallet Pilarp pekar på, är Frode Laursen-domen från 2012, men inte heller där finner SÅ stöd för Pilarps tolkningar och legaliseringar.
– Det handlade ju om huruvida åklagaren lyckats bevisa att Frodes bilar före nu gällande cabotageregler, utfört inrikestransporter i strid med då gällande regler, förklarar Engström.

Cabotaget fick då endast vara ”tillfälligt” och under tio dagar under en trettiodagarsperiod och Hovrätten kunde inte utesluta att bilarna trots allt kört internationella transporter emellanåt och inte överskridit de tillåtna ”tillfälliga” transportuppdragen.

Inte heller detta mål, menar Engström, kan rimligen tolkas så att internationella transporter för den inblandade åkarbilen kan påbörjas och avslutas i samma land och ändå ge rätt till att köra fritt med stöd av gemenskapstillståndet eftersom man skulle vara ”delaktig i en internationell transport”.

– Med samma synsätt skulle en vanlig svensk dragbilsåkare som kör mellan hamnarna och som själv aldrig lämnar Sverige, behöva ha gemenskapstillstånd, det så kallade ”blå” tillståndet, säger Engström.

Vad har du för tankar kring att Pilarp personligen ringer polisen på plats när ett ekipage stoppats och påtalar för dem att de gjort en felaktig bedömning?
– Jag vet ju inte vad som sagts, men kan konstatera att Pilarp en längre tid har sagt sig vara övertygad om att han har rätt i sina tolkningar av ovan nämnda bestämmelser, så agerandet speglar väl en upprördhet över att polisen gör en annan bedömning, menar Engström.

Han säger också att det enligt SÅ:s uppfattning, är mycket angeläget att polisen arbetar med dessa frågor och driver ärendena tillsammans med engagerade åklagare så att det kommer domstolsprejudikat på vad som gäller.
– Tills så sker, vållar vissa speditörers upplägg stora konkurrensstörningar på den svenska transportmarknaden, anser Engström.

Han avrundar med att åter framhålla att de två domar Transportindustriförbundets tolkningar i stor utsträckning förefaller luta sig mot, enligt SÅ:s uppfattning absolut inte ger stöd för att utländska dragbilar kan tillåtas fara omkring i Sverige med olika trailers utan att själva köra ut över gränserna med godset och påstå att de kör internationella transporter och därmed inte behöver vara etablerade i Sverige.

Proffs har på olika sätt försökt nå Tommy Pilarp för en kommentar.

Läs även: Jurist kritiserar polisen för stoppat DHL-ekipage


FOTNOT

Winterkrantz-målet
Hovrätten för Västra Sveriges dom 2011-03-07, mål B 1221-10

Frode Laursen-målet
Svea Hovrätts dom 2012-03-07, mål B 5550-11

Om artikeln

Publicerad: 2014-11-22 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fredrik Engström Kombitransporter Polis Sveriges Åkeriföretag Tommy Pilarp