Fotograf: Transportstyrelsen

Indraget körkort strider inte mot dubbelbestraffningsförbudet

Flera personer som kört onyktra har sluppit åtal för rattfylleri med motiveringen att körkortet redan dragits in och att ett åtal utöver det skulle strida mot det så kallade dubbelbestraffningsförbudet. Andra rattfyllerister som åtalats och dömts har försökt slippa få körkortet indraget med hänvisning till samma förbud. Nu har två hovrätter och en kammarrätt förklarat att indraget körkort inte är något hinder för åtal, och vice versa.

Proffs har tidigare berättat om en 62-årig lastbilschaufför som kört bil med 1,02 promille i blodet.
I mars 2013 dömdes han av Sundsvalls tingsrätt för grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar.

Några månader senare beslutade Transportstyrelsen att återkalla chaufförens körkort på två år (den så kallade spärrtiden).
Chauffören accepterade tingsrättens dom, men inte Transportstyrelsens beslut.

Han överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand och begärde att spärrtiden skulle bestämmas till högst ett år. Som skäl angav han att han kört endast en kort sträcka med ringa trafik, och att den uppmätta promillen legat precis över gränsen för grovt rattfylleri. Han hade arbetat som yrkeschaufför i hela sitt yrkesverksamma liv, över 40 år. Det var det enda yrke han kunde, och nu stod han utan försörjning.

Han påpekade att han levde under socialt välordnade former, bara undantagsvis drack alkohol och inte var straffad tidigare.
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Chauffören gav sig inte utan gick vidare och överklagade till Kammarrätten i Sundsvall. Nu yrkade han bland annat att beslutet att återkalla körkortet skulle ogiltigförklaras. Han hänvisade till vad Högsta domstolen då nyligen beslutat rörande principen om förbud mot dubbla lagföringar och straff. Och dubbla lagföringar och straff var just vad åtalet/tingsrättsdomen och beslutet om körkortåterkallelse var hävdade han.

Kammarrätten gav dock inget prövningstillstånd, varpå chauffören överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att kammarrätten skulle ta upp målet och pröva frågan om åtalet och domen för grovt rattfylleri utgör hinder mot att mannens körkort återkallas. Det har nu kammarrätten gjort, och kommit fram till att så inte är fallet. Transportstyrelsens beslut att återkalla chaufförens körkort på två år står därmed fast.

I ett annat fall hade en kvinna ertappats med att köra bil med 2,3 promille i blodet, och fått körkortet indraget direkt på plats. Hon åtalades några månader senare för grovt rattfylleri, och dömdes i oktober förra året av Södertörns tingsrätt till fängelse i en månad.
Hon överklagade till hovrätten och begärde i första hand att åtalet skulle avvisas.

Transportstyrelsen hade beviljat henne körkort med villkor om alkolås. Alkolåset medförde begräsningar i hennes möjligheter att köra bil hävdade hon. Beslut från myndigheter om inskränkningar i rätten att köra bil är ett ingripande som medför att samma person inte ska kunna straffas på nytt för den händelse som föranlett körkortsingripandet (alltså rattfylleriet).

Om en person drabbas både av inskränkningar i rätten att köra bil och ett straffrättsligt förfarande (åtal och dom) medför detta en dubbelbestraffning som strider mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna förklarade hon.

Svea hovrätt har nu avslagit överklagandet, och fastställt tingsrättens dom. Det svenska systemet där Transportstyrelsens beslut om körkortsåterkallelse bygger på ett lagakraftvunnet avgörande i brottmålet (åtalet för rattfylleri) strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.

I två andra fall har Helsingborgs tingsrätt avvisat åtalen mot en 64-årig man och en 54-årig kvinna som i oktober respektive september förra året gripits för grovt rattfylleri. Polisen hade i båda fallen tagit hand om körkortet direkt på plats.

De åtalades för grovt rattfylleri, men tingsrätten avvisade i bägge fallen åtalet med hänvisning till dubbelbestraffningsförbudet.

Åklagaren överklagade, och Hovrätten för Skåne och Blekinge har nu undanröjt tingsrättens avvisningsbeslut, och skickat tillbaka målen till tingsrätten för fortsatt handläggning. Vilket betyder att det blir rättegång och, med största säkerhet, fällande domar för rattfylleri.

Om artikeln

Publicerad: 2014-03-14 15:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Dubbelbestraffning Körkort Rättsfall