Riskvärderingssystem ska öka laglydigheten

Nästan alla kontrollerade lastbilsförare har giltiga körkort och yrkeskompetensbevis och är nyktra. Däremot kör 40 procent alldeles för fort, 50 procent bryter mot bestämmelserna om kör- och vilotider och 20 procent har problem med lastsäkringen.
Det är några resultat som Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen redovisar i en rapport till regeringen.

I mars 2012 gav regeringen Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen ett ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”.

Under sommaren och hösten har de båda myndigheterna utfört så kallade tillståndsmätningar av buss-, gods- och taxitrafik. Dessutom har de arbetat med förslag till åtgärder och ändring av regelverk för att förbättra regelefterlevnaden.
I oktober kom en delrapport, nu har en slutredovisning av uppdraget lämnats till regeringen.

Kontrollerna har gjorts i Norrbottens, Dalarnas, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.
Tillståndsmätningarna av godstransporter gjordes på europavägar, riksvägar och så kallade primära länsvägar. Totalt kontrollerades 341 lastbilar, 254 svenskregistrerade och 87 utlandsregistrerade.

Kontrollerna visade att förarna överlag var nyktra, hade giltiga körkort och yrkeskompetensbevis. De flesta (97 procent) kunde visa upp förarkort och ADR-intyg (90 procent) som var giltiga. Beträffande färdskrivarutrustningen var resultat 95 procent. Någon skillnad mellan förare av svenska och utländska fordon kunde inte ses, och ingen skillnad i förhållande till den mätning som gjordes 2007.

När det gäller kör- och vilotider hade ungefär 50 procent av förarna gjort sig skyldig till någon form av överträdelse av bestämmelserna. Inte heller här kunde man se någon skillnad mellan förare av svenska och utländska fordon. Jämfört med mätningen 2007 har det skett en rejäl förbättring, då hade 66 procent på något sätt brutit mot bestämmelserna.

Drygt 30 procent av de kontrollerade lastbilarna och 20 procent av släpen hade någon form av brist. Av de svenskregistrerade fordonen fick 37 procent föreläggande och av de utlandsregistrerade var det 12 procent. För kontrollen av svenska fordon finns möjlighet att använda strängare kontrollregler för vissa typer av brister påpekar man.

När lasten kontrollerades fick mellan en och två procent anmärkning avseende mått och vikt. Nästan 20 procent fick anmärkning rörande lastsäkring. Vid mätningen 2007 var motsvarande resultat 6-9 procent för mått och vikt, och 15 procent för lastsäkring.
Vad beträffar hastigheten har inget förändrats sedan 2007. Fortfarande kör drygt 40 procent för fort.

För att förbättra regelefterlevnaden föreslår nu Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen bland annat att:

  • Återkommande tillståndsmätningar ska genomföras vart tredje år och redovisas för regeringen.
  • Information med trafiktillstånd för buss och gods, anställda förares behörigheter genom företagsinloggning samt uppgifter om antal tillstånd, behörigheter, tillsyner och kontroller på väg ska i största möjliga mån finnas tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats.
  • Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen ska ta fram en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg senast den 30 juni 2013.
  • Riskvärderingssystemet ska utvidgas i enlighet med EG-förordningen nr 1071/2009 och nationella förordningar anpassas till detta. Utökningen av riskvärderingssystemet innebär att Transportstyrelsen på ett systematiskt sätt får information om de brott och överträdelser som yrkestrafikföretag har gjort sig skyldiga till. Systemet ska ligga till grund för urval vid tillsynsarbetet. Den 1 januari 2015 ska riskvärderingssystemet börja tillämpas.
  • Rikspolisstyrelsen ska ta fram föreskrifter för hur enskilda polismän ska kunna hindra ett fordon från fortsatt färd.

I ett pressmeddelande kommenterar Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert och rikspolischefen Bengt Svenson myndigheternas gemensamma uppdrag och de förslag som lämnats till regeringen.

– Det här uppdraget är ett viktigt första steg mot en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg. Vi ser också att riskvärderingssystemet blir ett i raden av verktyg och åtgärder för att öka regelefterlevnaden, säger Staffan Widlert.

– Med tillgång till riskvärderingssystemet kan polisen koncentrera sina kontroller till de största syndarna i yrkestrafiken. Detta kommer att bidra till en ökad trafiksäkerhet och en sundare konkurrens inom transportnäringen, hävdar Bengt Svenson.

Om artikeln

Publicerad: 2013-03-08 16:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Rapport Regelefterlevnad Rikspolisstyrelsen Transportstyrelsen