1 624 överlass blev för mycket för kommunen

Slutkört för ILR i Norrköping

Förvaltningsrätten i Linköping har gett Norrköpings kommun rätt att utesluta IL Recycling AB, ILR, vid upphandlingen av avfallshantering i kommunen.
Skälet är att ILR under den tid bolaget haft uppdraget gjort sig skyldigt till allvarliga fel i yrkesutövningen. Bland annat har man vid 1 624 tillfällen kört med mer än ett tons överlast.

IL Recycling vann 2005 Norrköpings kommuns upphandling rörande insamling av hushållsavfall. Avtalet gällde från 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010 med möjlighet till maximalt två års förlängning.

Kommunen har under våren genomfört en ny upphandling, som enligt uppgifter i lokalpressen kan värderas till 300 miljoner kronor.

När tilldelningsbeslutet offentliggjordes 19 april visade det sig att SITA fått kontraktet, och att ILR:s anbud uteslutits eftersom bolaget under den föregående avtalsperioden gjort sig skyldigt till allvarliga fel i yrkesutövningen.
ILR ansökte då hos förvaltningsrätten om överprövning av tilldelningsbeslutet och begärde att deras anbud skulle tas upp till slutlig prövning och utvärdering.

ILR hävdade att kommunen inför den aktuella upphandlingen i olika avseenden agerat illojalt gentemot ILR genom att läcka till pressen, sammanställa utredningar bakom ryggen på ILR, avstå från att kommunicera med ILR och lösa eventuella frågor samt samla bevis mot ILR för att sedan meddela viten på grund av såväl nya som gamla påstådda avtalsbrott. Kommunen hade brutit mot några av de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling, LOU, när man inte tagit upp bolagets anbud till kvalificering och utvärdering.

Förvaltningsrätten har nu avslagit ILR:s ansökan.
– Förvaltningsrätten anser i sin dom att ILR gjort sig skyldig till så allvarliga fel i sin yrkesutövning att kommunen har haft rätt att utesluta bolaget från den nya upphandlingen av avfallshanteringen, säger lagman Owe Horned i en kommentar.

Det var enligt förvaltningsrätten upp till den upphandlande myndigheten, kommunen, att bevisa att ILR gjort sig skyldigt till allvarliga fel i yrkesutövningen. Och kommunen hade rejält på fötterna genom de utredningar som gjorts.

Kommunen kunde bland annat visa att ILR vid ett stort antal tillfällen felaktigt tömt matavfall vid Händelö förbränningsanläggning istället för vid Häradsuddens omlastningsstation där matavfallet efter vidarehantering ska omvandlas till biogas.

Kommunen kunde också utifrån en granskning av vågsedlar visa att ILR vid ett stort antal tillfällen kört med överlast. Vid cirka 18 000 invägningar under perioden 1 januari 2007 till 20 mars 2012 noterades överlast vid 1 624 tillfällen, och då var endast de tillfällen medräknade då överlasten översteg 1 ton.

Enligt kommunens utredningar hade ILR dessutom gjort sig skyldigt till fel i yrkesutövningen genom sammanblandning av kommunens avfall och ILR:s avfall vid ett tillfälle, genom upprepat åsidosättande av skyldigheten att göra årliga inventeringar av samtliga hämtningsställen och genom att under 146 veckor ha använt för gamla fordon.
Förvaltningsrätten anser att de tre sista felaktigheterna sedda var för sig inte utgör allvarliga fel i yrkesutövningen.

ILR har dock genom de felaktiga tömningarna åsidosatt väsentliga miljöintressen, och det har man också gjort med överlasterna som även innebär att väsentliga trafiksäkerhetsintressen åsidosatts. Förvaltningsrätten bedömer att dessa överträdelser, även sedda isolerat, är att betrakta som allvarliga fel i yrkesutövningen. Till detta läggs ILR:s övriga felageranden.

Förvaltningsrätten avslår därför ILR:s ansökan om överprövning av upphandlingen.
Förvaltningsrättens dom väntas leda till att kommuner runt om i landet ställer hårdare krav vid sina upphandlingar, genom att det nu står klart att det går att ta hänsyn till hur en leverantör tidigare skött sitt uppdrag.

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-07 11:28
Kategori: Nyheter
Taggar: IL Recycling AB Norrköpings kommun Rättsfall