Transportstyrelsen fakturerar tillsynsavgift för kör- och vilotider

Alla som äger ett fordon som någon gång under året kan komma att genomföra transporter som omfattas av regelverken för kör- och vilotider, ska vara med och finansiera Transportstyrelsens tillsyn av kör- och vilotider. Avgiften är 500 kronor per fordon och år. Just nu skickas avierna på årsavgiften för 2011 ut.

Syftet med regelverket kring kör- och vilotider är att bidra till en sund konkurrens inom transportnäringen samt att förbättra trafiksäkerheten på vägarna och arbetsvillkoren för förarna. Transportstyrelsen tog över tillsynsverksamheten från polisen den 1 januari 2011.

Fler kontroller och kännbara sanktioner
Kontrollerna kommer under de närmaste åren att öka i antal och sanktionerna för dem som bryter mot regelverket kommer att bli mer kännbara. Förändringarna sker för att Sverige ska leva upp till kraven i Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/22/EG. Kontrollerna regleras i förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Går att överklaga
Det är uppgifter i vägtrafikregistret som ligger till grund för beslutet om tillsynsavgift. Om du har fått en avi men anser att du inte omfattas av reglerna om kör- och vilotider kan du överklaga beslutet.
Om du vill överklaga Transportstyrelsens beslut ska det ske skriftligen. Ange vilket beslut du överklagar och vilken ändring av beslutet du begär. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Karlstad, men skicka det till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro. Överklagandet måste ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Om artikeln

Publicerad: 2011-10-29 11:36
Kategori: Nyheter
Taggar: