Polisens Evidenzer mäter fel

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har upptäckt ett fel i bevisinstrumentet som används vid alkoholutandningsprov.rnFelet består i att a...

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har upptäckt ett fel i bevisinstrumentet som används vid alkoholutandningsprov.rnFelet består i att avdrag inte har gjorts för bland annat störande ämne i rumsluft och utandningsluft under perioden december till mars. rnrnFelet uppkom när programvaran uppdaterades i början av december 2007.rnTill följd av felet har totalt ett drygt hundratal personer fått värden över gränsen för rattfylleri respektive grovt rattfylleri.rnDet är i dagsläget oklart om hur många av dessa personer som har lagförts. rnrnBrukandeförbudrnOmedelbart när felet kom till Rikspolisstyrelsens kännedom beslutades om brukandeförbud för Evidenzerinstrumentet på samtliga polismyndigheter.rnRikspolisstyrelsen har nu informerat polismyndigheterna som i sin tur kommer att följa upp berörda ärenden. SKL arbetar med att identifiera vilka personer som har drabbats av felet. Ett rättat analysprotokoll kommer att tillföras respektive utredningar.rnrnInga åtalsbeslutrnÅklagarmyndigheten har beslutat att inga åtalsbeslut får fattas eller strafförelägganden utfärdas till dess att felet har avhjälpts och kommer att samverka med Rikspolisstyrelsen för att vidta åtgärder för att korrigera eventuellt felaktiga beslut. rnrnBlodprovrnBrotts- och misstankeregistren kommer att gallras så att ingen oskyldig finns i polisens register.rnOmfattande kontroller kommer att göras innan Evidenzern åter tas i bruk. Under tiden kommer Polisen att för bevissäkring göra blodprovskontroller på misstänkta rattfyllerister.rnrnFakta:rnEvidenzer är ett bevisinstrument som personer får blåsa i efter att tidigare ha blåst positivt i polisens alkometer, det så kallade sållningsinstrumentet.rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-03-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: