Idag blev Scania tyskt

Idag meddelade Investor att man säljer sitt innehav i Scania till den tyska fordonstillverkaren Volkswagen. Köpet innebär att Volkswagen nu blir ma...

Idag meddelade Investor att man säljer sitt innehav i Scania till den tyska fordonstillverkaren Volkswagen. Köpet innebär att Volkswagen nu blir majoritetsägare i Scania.rn- Dagens affär tydliggör ägarsituationen i Scania och är ett naturligt steg i den förändring som inleddes 2000, när Volkswagen tog huvudägaransvaret i bolaget. Volkswagen är en framgångsrik industriell ägare som i rollen som majoritetsägare kommer att fortsätta utveckla Scania utifrån dess starka industriella bas, skriver Investor i ett pressmeddelande.rn rnSom framgår av dagens pressmeddelande från Volkswagen avser man att behålla och utveckla Scanias starka varumärke och utöva sitt ägaransvar i syfte att maximera den långsiktiga avkastningen för samtliga aktieägare. Volkswagen förutser inga ytterligare strukturella förändringar som negativt påverkar de anställda i bolaget och kommer stödja ledningen i implementeringen av den fastlagda strategin. Kontinuitet i Scanias ledning har alltid varit en prioritet för Volkswagen. Vidare avser man behålla huvudkontor och kompetenscentra i Södertälje.rnrnVolkswagen tog i mars 2000 över huvudägaransvaret i Scania, efter det att samgåendet mellan Scania och Volvo inte godkänts av EU:s konkurrensmyndighet. Vid denna tidpunkt förvärvade Volkswagen 18,7 procent av kapitalet och 34,0 procent av rösterna i Scania från Investor. Samtidigt åtog sig Investor att kvarstå som ägare i minst två år. Volvo var stor aktieägare i Scania till 2004 då man avyttrade sina aktier, delvis genom det för ändamålet speciellt bildade bolaget Ainax. 2005 förvärvade Scania Ainax, som sedermera likviderades.rnrnI samband med MAN:s bud på Scania i september 2006, ett bud som drogs tillbaka i januari 2007, blev MAN aktieägare i Scania. MAN äger idag 13,2 procent av kapitalet och 17,0 procent av rösterna i Scania. Efter det att Volkswagen erhöll dispens från budpliktsreglerna i februari 2007 har Volkswagen ökat ägandet i Scania till 20,9 procent av kapitalet och 38,0 procent av rösterna. Volkswagen äger även 28,7 procent av kapitalet och 29,9 procent av rösterna i MAN.rnrnInvestor, Wallenbergstiftelserna och Volkswagen har under det senaste året fört ingående diskussioner kring olika alternativ för att skapa en tydligare ägarstruktur i Scania. I dessa diskussioner har Volkswagen uttalat ett starkt intresse av att bli en majoritetsägare i Scania. Det är glädjande att vi nått denna affärsuppgörelse med Volkswagen, som vi är övertygade om är bra för Scania. Dessutom är det inte i enlighet med Investors strategi att vara ägare med begränsat inflytande i ett bolag med en industriell huvudägare.rnrnSamtliga ägare i Scania har dragit fördel av en stark värdeutveckling i bolagets aktie sedan Investors avfärdande av MAN:s bud på Scania i september 2006. Nuvarande marknadsvärde på Scania, inklusive utdelningen om 10 Mdr kronor under våren 2007, är cirka 40 procent högre än MAN:s bud.rnrnInvestor äger 88.027.028 A-aktier i Scania vilket motsvarar 11,0 procent av kapitalet och 20,0 procent av rösterna. Försäljningen ger en likvid om 17,6 Mdr kronor. Affären är villkorad av sedvanlig konkurrensprövning.rnrnI linje med vår kommunicerade strategi är ambitionen att använda kapitalet till att expandera Operativa investeringar, öka ägandet i utvalda Kärninvesteringar samt för ytterligare investeringar inom Private Equity. Givet de investeringsmöjligheter vi ser i marknaden gör vi bedömningen att investeringar på längre sikt erbjuder högre avkastningspotential till våra aktieägare än återköp av egna aktier. I ljuset av den attraktiva avkastningspotentialen, kvarstår strategin att öka andelen onoterade innehav. Vi kommer löpande utvärdera hur vi bäst allokerar tillgängligt kapital i syfte att maximera den långsiktiga avkastningen till våra aktieägare.rnrn- Scania har varit en viktig del av Investor sedan vi bildades för över 90 år sedan. Vi är mycket stolta över att ha varit en del av bolagets utveckling och över vad bolaget och dess anställda har åstadkommit. De senaste åtta åren har Investor varit en minoritetsägare i Scania med Volkswagen som huvudägare. I nuläget är det viktigt att ägarstrukturen klargörs. De senaste åtta åren har visat att Volkswagen är en skicklig och ansvarsfull industriell ägare, kommenterar Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB.rnrn- Genom vårt långsiktiga arbete känner vi Scania och dess potential. Vi valde därför att avfärda MAN:s bud och tillsammans med Volkswagen fortsätta utveckla Scania som ett fristående bolag. Detta har inneburit att betydande värden skapats för samtliga aktieägare i Scania. Vi anser att detta är den bästa lösningen för Scania. Detta i kombination med att det inte är vår strategi att vara ägare med begränsat inflytande i bolag med en industriell huvudägare har medfört att vi tagit beslut om dagens affär. Genom avyttringen av vårt innehav tydliggör vi dessutom ytterligare värden för våra aktieägare, kommenterar Börje Ekholm, vd och koncernchef i Investor AB.rnrnAvtalet i kronorrnInvestor har träffat avtal med Volkswagen om att avyttra sitt innehav i Scania för ett pris om 200 kronor per aktie. Köpeskillingen kommer att justeras för utdelningar och andra värdeöverföringar från Scania till aktieägarna (totalt föreslaget 12,50 per aktie för verksamhetsåret 2007), samt räntekompensation fram till likviddagen. Investor blir även kompenserat om Volkswagen köper eller säljer aktier i Scania till ett högre pris under en fjortonmånadersperiod.rnrnWallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, har träffat motsvarande avtal med Volkswagen rörande sitt aktieinnehav i Scania. Investor och Wallenbergsstiftelserna offentliggjorde den 17 november 2006 att man ingått ett samverkansavtal gällande sina respektive innehav i Scania.rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-03-03 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: