Upprustning – ett av Stockholms största trafikprojekt

Omfattande upprustning och moderniseringsarbeten av innerstadslederna i den s k Nordsydaxeln, dvs Söderledstunneln, Centralbron och Klarastrandsleden...

Omfattande upprustning och moderniseringsarbeten av innerstadslederna i den s k Nordsydaxeln, dvs Söderledstunneln, Centralbron och Klarastrandsleden, ger stockholmarna bättre trafiksäkerhet och miljö. På uppdrag av Trafikkontoret bistår Grontmij med projektledning, byggledning och besiktning.rnrnNordsydaxeln – ibland kallad Stockholms pulsåder – sammanbinder södra Stockholm med stadskärnan och mynnar ut i Norra Länken. Lederna utgör en oerhört viktig del i stadens vägsystem och är bland de hårdast trafikerade i Stockholm. Bara över Centralbron passerar fler än 125 000 bilar varje dygn. Under en fyraårsperiod genomförs nu underhållsarbeten längs med hela sträckningen. Saltangrepp på Söderledstunneln och förslitna vägbanor på Centralbron kräver genomgripande reparationer. Samtidigt rustas trafikleden upp och utvecklas för att bli säkrare och mer miljövänlig. rnrnI trafiksäkerhetsarbetet ingår effektivare trafikstyrningssystem, förbättrad tunnelbelysning och att Centralbron förses med en högre mittbarriär för att förhindra bilar att komma över i motsatt körbana. Miljöåtgärderna omfattar bland annat nya reningsanläggningar för avloppsvattnet från trafikleden och nya fläktar som ger bättre luft i tunneln, särskilt vid kö och tät trafik. rnrnGrontmij bistår med projektledning, byggledning av samtliga entreprenader och besiktning. Uppdraget är värt ca 70 MSEK och engagerar totalt ca 40 konsulter.rnrn- Projektet bygger på ett långsiktigt tänkande där konstruktionerna ska möta trafikutvecklingen under minst 80 år fram i tiden. Det är en spännande utmaning som ställer krav på effektiv projektledning kombinerat med bred teknisk kompetens och miljökunnande. Vår kunskap och erfarenhet inom samtliga av dessa områden ligger till grund för uppdraget, säger Ulf Palmblad rnrnrnFör att minimera påverkan på trafikflödet utförs huvuddelen av arbetena under sommartid, då trafiken är som lägst. Reparationerna inleddes 2005 och beräknas vara avslutade 2010.

Om artikeln

Publicerad: 2007-12-07 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: