Snabbare beslut ger stora besparingar

Det kan ta upp till 30 år från att brister i infrastruktur påtalas till dess beslut om åtgärder fattas och investeringar påbörjas. Kostnaderna ...

Det kan ta upp till 30 år från att brister i infrastruktur påtalas till dess beslut om åtgärder fattas och investeringar påbörjas. Kostnaderna för de utdragna beslutsprocesserna kan uppskattas till flera miljarder kronor, enligt en ny rapport från Teknikföretagen.rnrnDet tar ofta lång tid från det att ett problem identifieras och investeringsbehov påtalas, till dess att avgörande beslut tas. Därefter tar det ytterligare tid innan investeringen påbörjas och genomförs. I Trollhättefallet handlar det om ungefär 30 år. Även för kringfartsleden runt Umeå samt sträckan av riksväg 51 mellan Finspång och Norrköping handlar det om många år.rnrn- Bortsett från att rimligheten i tidsförskjutningen i sig kan diskuteras, visar det att förseningar resulterar i uteblivna samhällsekonomiska vinster. Bara de infrastruktursatsningarna i det som till slut blev det s k Trollhättepaketet, går att uppskatta till flera miljarder kronor, säger Maria Sandqvist på Teknikföretagen.rnrnAtt det handlar om uppskattningar är självklart men beräkningsmodellerna är desamma som Vägverket, SIKA och SCB använder sig av.rnrnRapporten som ECON gjort på uppdrag av Teknikföretagen visar:rn? Den politiska processen kronologiskt i förhållande till teknikföretags krav och önskemålrn? Exempel på de konsekvenser detta får för företag och för regionerrn? Att om ringleden runt Umeå byggs som planerat 2014, så har det då tagit 20 år från det att Volvo och andra företag i regionen började driva frågan. rn? Att från det att Saab Automobile först påpekade investeringsbehovet till att Trollhättepaketet påbörjades, så har det tagit 30 år. Detta motsvarar en kostnad (lågt räknat) på 5,4 miljarder. Eller omräknat i heltidsjobb, 540 arbetstill-fällen under 20 år.rn? I Finspång tog det ”bara” 10 år från lokal opinion till beslut av ombyggnad av riksväg 51. Lågt räknat kostar det regionen 63 miljoner kronor vilket motsvarar 13 heltidsjobb under 10 år.rnrnEn fungerande infrastruktur är avgörande för Sveriges 3200 teknikföretag. Det handlar om att transportera kompetens och varor, hantera inkommande gods från olika underleverantörer och utgående produkter till köpare inom och utom Sverige. D v s faktorer som är avgörande för konkurrenskraft och tillväxt.rnrn- Vi hoppas att rapporten ska väcka debatt kring och förståelse för snabbare beslutsprocesser och att beslut framgent mer grundas på näringslivspolitik än på regionalpolitik, säger Maria Sandqvist på Teknikföretagen.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-06-14 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: