Systematisk ”samåkning” gillades inte av tingsrätten

En form av samåkningstjänst vill en del definiera begreppet UberPOP som. Många har talat sig varma för samhällsnyttan av att vi utnyttjar privatbilarna bättre genom att fler kan dela på kostnaderna.

Verksamheten är emellertid inte straffrättsligt riskfri att ägna sig åt. Polisen i Stockholm stoppade i maj i år en ung UberPOP-förare som saknade taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation. Polisen kunde konstatera att det fanns flera passagerare i bilen som via en mobilapp (Uber) hade beställt en körning till Slussplan i Stockholm. Till synes lika enkelt som att beställa och färdas dit med ”vanlig” taxi. Fast till lägre pris med en ej professionell förare.

Den unge föraren nekade till brott och hävdade bestämt att detta inte var någon taxiverksamhet utan bara en alldeles tillåten samåkningstjänst inom en sluten krets.

Åtal väcktes senare mot honom för olaga taxitrafik och brott mot taxitrafiklagen. I tingsrätten kämpade den tilltalade emot och hävdade att verksamheten inte var vinstdrivande utan de som åkte med och som befann sig inom en sluten krets bara betalade ett självkostnadspris. Ersättningen gick till föraren via Uber.

Tingsrätten slog fast att den tilltalades egen berättelse gav vid handen att han som förare varit ansluten till Uber och kört UberPOP sammanlagt tre till fyra gånger under två dagar. Därmed – ansåg tingsrätten – har han kört systematiskt i sådan omfattning att hans handlande utgjort led i en verksamhet som uppfyllt kraven på yrkesmässighet i taxitrafiklagen. Körningarna kan – fortsatte tingsrätten – i och för sig ha skett inom ett nätverk.

Men detta nätverk var enligt tingsrätten omfattande. Det innebar att domstolen ansåg att det även utretts att fordon och förare hade ställts till allmänhetens förfogande i taxitrafiklagens mening. Och trots den tilltalades invändningar att hans syfte med körningarna bara varit att minska sina egna kostnader för bilkörning ansåg rätten att den tilltalade ska anses ha utfört transporterna mot betalning.

Domstolen har heller inte godtagit att fråga varit om samåkning eftersom den tilltalade åkt en omväg och plockat upp för honom okända personer i stället för att åka direkt dit han själv skulle.

Det lönade sig föga för den tilltalade att söka klara sig undan genom att säga att han inte kände till att det krävdes tillstånd och legitimation. Han dömdes till 50 dagsböter av Stockholms tingsrätt (mål B 8250-15).

Det är mycket troligt att sista ordet inte är sagt. Troligen försöker den tilltalade överklaga domen. Det finns många förespråkare för UberPOP som tycker att detta är en samhällsnyttig och modern trafikföreteelse.

Vi får se vart vindarna blåser. Men personligen tror jag det är svårt att tänka sig en förändrad syn på samåkning i organiserad form utan ny lagstiftning. Men vi får se.

Varje form av urholkning av tilliten till den professionella yrkesförarkompetensen känns allvarlig hursomhelst. Taxiverksamheten behöver större stabilitet. Inte tvärtom. Det gäller för övrigt hela transportnäringen, där yrkeskompetensen blir allt viktigare ju hetsigare trafiken blir.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2015-10-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Rättsfall Samåkningstjänst UberPOP