Behövs alla lastbilar?

Alla vägfarande torde ha märkt den alltmer intensiva tunga trafiken på våra vägar. Från trafiksäkerhetssynpunkt är det en oroväckande riskfaktor med så många tunga fordon som konkurrerar om utrymmet på våra vägar. En naturlig fråga i sammanhanget är: behövs alla lastbilarna? Vad innehåller de och vart är de på väg? Finns det inga bättre, mer miljövänliga och samhällsekonomiskt förmånligare transportalternativ?

Jag ställer frågorna inte minst därför att det sagts mig att en hel del av fordonen är rullande lagerutrymmen. Grunden för detta har uppgetts vara att den formen av lagerhållning i vissa fall är billigare än att ordna lagerhållningen på mer traditionellt sätt. Är uppgiften korrekt känns det anmärkningsvärt. Och då måste något göras för att effektivt eliminera möjligheten att hålla lager på väg.

Egoister

Den allt intensivare förekomsten av tung trafik är farlig också i kombination med många egoistiska och hänsynslösa personbilsförare, som till varje pris vill komma snabbt fram och ibland också emellan i trafiken. För en tid sedan körde jag från Kalmar till Stenungsund över Växjö. På flera vägsträckor, där mitträcken saknas, kunde jag ? trots mötande trafik – se hänsynslösa och egoistiska omkörningar av långtradare, vilka uppenbarligen ansågs utgöra bromsklossar av de omkörande personbilsförarna, som själva bestämmer den hastighet de ska färdas i. Och den är hög och tar inte någon hänsyn till den högsta fart som lagstiftaren har bestämt. Effekterna av den senaste böteshöjningen för bland annat hastighetsbrotten har på ett tydligt sätt klingat av. Medelhastigheten har ökat enligt Vägverkets mätningar. Resultaten från mätningarna bekräftas lätt av den trafikant, som vinnlägger sig om att följa givna normer och som därvid blir omkörd av praktiskt taget samtliga andra fordon.

Mesiga begrepp

Det viktigaste nu är att förstärka upptäcktsrisken för alla trafikbrott. Och gärna höja bötesnivån för de mest flagranta fallen av hastighetsbrott. Jag benämner dem medvetet just hastighetsbrott och använder inte gärna de gamla vedertagna benämningarna hastighetsförseelse eller hastighetsöverträdelse, vilka begrepp jag tycker är alltför snälla och mesiga för att motsvara den negativa inverkan den brottsliga gärningen har vad gäller att kunna bringa ned antalet dödade och skadade i trafiken.

Dold övervakning

Också i många städer har vi fått en tuffare trafik. I Malmö, där jag bor, är det uppenbart. Ofta sägs det att vi måste få naturliga hinder i stadsmiljön som hindrar farten. Polisövervakning kan inte täcka alla områden. Gupp och rondeller i all ära men när vissa gator eller vägar blir mindre attraktiva för fartdårarna, blir alternativa sträckor utan inbyggda farthinder nya jaktmarker. Det är svårt att täcka in allt. Nya mobila fartkameror kan förhoppningsvis vara en framkomlig väg men ytterst viktig i sammanhanget är också en polisiär insats. Även dold polisövervakning måste sättas in så att de förslagna trafikkriminella lättare åker dit. Den mer öppna trafikövervakningen med polis har självfallet sitt berättigande men måste kombineras med försåtlig och dold övervakning i större omfattning.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2007-09-11 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: