DEBATTARTIKEL
 Vänstersida på bilden är så som var tionde bilist ser som bäst. Högersida är så som de borde se.   Vänstersida på bilden är så som var tionde bilist ser som bäst. Högersida är så som de borde se.  

God syn måste gälla alla förare

Att se bra är en grundförutsättning för att kunna framföra ett fordon på ett säkert sätt. Under 2020 publicerades en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) om synskärpans påverkan av bilkörning. Studien visade bland annat att personer med nedsatt synskärpa såg fotgängare eller fordon senare än de med bättre synskärpa. Likväl görs det än idag skillnad på yrkesförares syn och privatpersoners trots att vi alla vistas på samma vägar.

Undersökningen visade att dålig syn resulterar i ett riskfyllt körbeteende eftersom förarna reagerade, det vill säga bromsade eller stannade för objektet, senare eller höll högre hastighet än vad som var lämpligt. Vikten av tillräckligt god syn i trafiken är något som riksdagens trafikutskott har betonat, men ännu inte agerat för.

För yrkeschaufförer ställs i dag, med rätta, krav på synkontroll vid körkortsförnyelse. Yrkesförare behöver genomgå en synundersökning vart femte år för att säkerställa tillräcklig syn för att utföra sitt arbete. Däremot ställs inte några liknande krav på övriga trafikanter.

2021 års resultat av Synoptiks och Bilprovningens årliga undersökning Synbesiktningen visade, återigen, att 10 procent vilket motsvarar över 670 000 bilister, av Sveriges förare till följd av en gradvis försämring numera har en otillräcklig syn utifrån de krav som ställs när man ansöker om lämplighetsintyg för B-körkort.

Synbesiktningen visar att de förändringar som sker med synskärpan över tid borde följas upp. Detta görs i de flesta EU-länder, men i Sverige behöver endast yrkesförare testa sin syn regelbundet. Det räcker inte med att alla yrkesförare har bra syn, privatbilister med dålig syn är en stor risk för alla och denna fara behöver åtgärdas.

De allra flesta av förarna med otillräcklig syn hade med rätt hjälpmedel kunnat korrigera synen så att den blir tillräckligt god för att köra bil.

Vi från Bilprovningen och Synoptik anser därför att alla trafikanter, inte bara yrkeschaufförer, ska ha godkänd syn för att få sätta sig bakom ratten. Det kan förefalla vara en självklarhet, men tyvärr behöver privatbilister efter ansökan om körkortstillstånd aldrig mer testa sin syn.

God syn är alltid viktig och borde gälla alla som kör i trafiken.
Detta håller dessutom privatbilisterna själva med om. En Kantar Sifo-undersökning från maj förra året gav tydliga svar. Drygt åtta av tio (81%) ansåg att det borde vara obligatoriskt med synkontroll i samband med körkortsförnyelse senare i livet. Detta bekräftas även av utfallet i Synbesiktningen där motsvarande andel varit nio av tio många år i rad.

Vi ser positivt på att det har skett många framsteg med bättre vägar, teknisk utveckling med säkrare bilar och förändrade trafikregler, allt i strävan efter att uppnå nollvisionen. Olycksstatistiken visar dock att dessa åtgärder inte är tillräckliga och vi vädjar nu till riksdag och regering att även ta tag i denna viktiga fråga.

Ett syntest, likt det man gör vid ansökan om körkortstillstånd, i samband med körkortsförnyelse som görs vart tionde år från 45 års ålder, vore en mycket enkel åtgärd i trafiksäkerhetsarbetet.

Trafikutskottet har betonat vikten av att ha god syn i trafiken, men än så länge inte satt ner foten och krävt en statlig utredning kring återkommande synkontroller vid körkortsförnyelse. Nu när frågan bereds tycker vi att det är dags för utskottet att gå från ord till handling.

Andreas Myhrman, vd Bilprovningen
Roland Olsson, vd Synoptik

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-21 15:55
Kategori: Debatt
Taggar: Bilprovningen Körkortsförnyelse Lika Viollkor Synkontroll Synoptik Trafiksäkerhet Trafikutskottet