Anders Åkesson och Mikael Larsson, Centerpartiet. (Fotomontage) Anders Åkesson och Mikael Larsson, Centerpartiet. (Fotomontage)

Centerpartiet: Regeringens organisationsförändringar betyder inte att de kriminella ger upp

Den 11 september är det dags för alla röstberättigade att gå till valurnorna. Proffs har bjudit in samtliga riksdagspartier att skriva om hur de ser på vägtransportbranschen och hur de avser att arbeta med branschfrågorna under nästa mandatperiod.
Den här artikeln är författad av Centerpartiet.

Tuffare tag mot lagöverträdare på vägen krävs, Det är naivt att tro att kriminella slutar att begå kriminella handlingar för att regeringen gör organisationsförändringar.

Svensk åkerinäring måste kunna verka på en konkurrensneutral marknad på rättvisa villkor. Tyvärr är det idag för enkelt att fuska och det missgynnar seriösa aktörer. Centerpartiet har en rad förslag för att komma till rätta med fusket på vägarna.

Apropå den nya lagstiftningen om ”klampning” som träder i kraft vid årsskiftet så anser vi att det är naivt att tro att de kriminella utövarna slutar begå kriminella handlingar bara för att regeringen gör organisationsförändringar.

Yrkestrafiken på våra vägar är en del av blodomloppet i landets transportsystem. Åkeribranschen plågas dock fortfarande av att en del oseriösa aktörer tar genvägar. Det vill Centerpartiet åtgärda.

Regeringar har tagit en del initiativ de senaste åren, men de räcker inte. Ett sådant initiativ såg vi i propositionen förra året Fordon ska kunna klampas i fler fall (2021/22:234) som bland annat handlade om att underlätta klampning av fordon. Fokus i det lagförslaget handlade om att sätta en organisation på plats som skulle kunna vidta åtgärder mot oseriösa åkare.

Regeringen pekade på vikten av en effektiv kontroll av yrkestrafiken, där medarbetare i Polismyndigheten och Transportstyrelsen samarbetar. Vi anser att detta är ett steg i rätt riktning och att man lyssnat på branschen som länge efterlyst en ny tillsynsorganisation och ett ökat samarbete mellan olika myndigheter i syfte att förbättra tryggheten på vägarna.

Men – Centerpartiet tycker att regeringen missar det helt avgörande för att komma tillrätta med fusket på vägarna – och det är att denna tillsynsorganisation måste få möjlighet att arbeta effektivt med ett ökat antal kontroller, mer träffsäkra kontroller samt fler poliser som genomför själva tillsyn med mera. Vi har dessa förslag för att stärka effektiviteten i rättsskipningen på vägarna:

  • Fler trafikpoliser och fler fälttjänstemän från Transportstyrelsen samt en ökad samordning mellan olika myndigheter för ett effektivare tillsynsarbete, kontrollerna måste öka i träffsäkerheten mot dem som ägnar sig åt kriminell verksamhet.
  • Bredda rekryteringen. Brist på personal med kompetens att utföra kontroller är ett problem i dag. En förstärkt bemanning skulle kunna ske genom upphandling av kompetensen inom andra strukturer än statens egna, till exempel via personal i fordonsbesiktning m.fl. som besitter en grundkompetens och som ges möjlighet att bredda sig.
  • Använd ny teknik. Ett annat sätt att öka effektiviteten är att använda möjligheten till automatisk registreringsskyltsavläsning utmed vägarna, gärna tillsammans med trafiksäkerhetskamerorna. Det skulle då gå att per automatik avläsa registreringsnumren och söka i riskvärderingssystemet och därmed noggrannare välja ut fordon för kontroll från åkerier som polisen vill bevaka noggrannare. Effekten av fler poliser längs vägarna ökar.

Centerpartiet vill ge svensk yrkestrafik rättvisa villkor för att kunna fortsätta att vara det blodomloppet i väglogistiken. Det är absolut möjligt men då krävs att Polisen och Transportsstyrelsen ges makt, myndighet och ökad effektivitet i sitt arbete. Resurserna för detta vill Centerpartiet ge polis, tull m.fl. rättskipande myndigheter.

Anders Åkesson och Mikael Larsson
Centerpartiet

Läs mer:

Alla hittills publicerade artiklar i vår serie ”Vägval 2022” kan du läsa här!

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-25 10:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Vägval 2022