Foto: Sveriges Åkeriföretag Foto: Sveriges Åkeriföretag

SÅ: ”Någon måste ta ledartröjan för omställning av transporter”

Elektrifieringen av tung trafik och nyttofordon är angelägen, men vem tar på sig ledartröjan för att infrastrukturen och förutsättningarna ska komma på plats? Den frågan ställer sig Sveriges Åkeriföretag inför mässan eComExpo den 6 – 7 april.

Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig i Sveriges Åkeriföretag menar att det är viktigt att få ner utsläppen i transportnäringen.
– Vi strävar efter en hållbar utveckling av branschen och vi vill guida våra medlemmar i omställningen, säger han.

– Vi ställer oss bakom de uppsatta klimatmålen och vi har, precis som många andra branscher, tagit fram vår Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige och vi har vår hållbarhetscertifiering Fair transport som vi jobbar mycket med. Det handlar bland annat om att få transportköpare att förstå vitsen med att köpa hållbara transporter och inte bara se till lägsta priset. Elektrifieringen är en viktig del av flera lösningar för att minska transportsektorns klimatpåverkan och ger samtidigt minskade lokala emissioner och därmed en tystare och renare stadsmiljö.

– Men någon måste ta ledartröjan för att vi ska få infrastrukturen på plats, tillägger Fredrik.

När det gäller den lätta trafiken, framför allt personbilarna, har utvecklingen verkligen tagit fart. Det finns god tillgång på el-fordon och laddinfrastrukturen byggs ut efter hand. Annat är det när det gäller den tyngre trafiken.
– Där ligger vi i ett senare skede. Vi har betydligt mer begränsad tillgång på fordon, de är dyrare att investera i och en faktor att räkna med är att fordonen har lägre lastkapacitet än konventionella fordon och kortare räckvidder, vilket man måste anpassa sig till. Det gäller att hitta rutter som passar fordon som kanske inte har samma flexibilitet.

Konkret finns det ganska få elektrifierade tunga vägtransporter idag. Ett antal medlemmar i Sveriges Åkeriföretag har investerat i elfordon och då nästan uteslutande som del av projekt. Flertalet elektrifierade nyttotransporter gäller lättare fordon i lokal eller regional trafik och främst på bestämda rutter där tillgången på laddmöjligheter har identifierats.

Fredrik Svensson ser en rad utmaningar som måste lösas för framtidens elektrifierade nyttotrafik:
* Tillgången på fossilfri el totalt sett – det är inte bara transportsektorn som behöver el
* Nödvändig effekttillgång måste säkerställas – el måste kunna ledas fram dit där den behövs och när den behövs
* Infrastrukturen för el till tung trafik är idag i princip obefintlig, framför allt publik laddinfrastruktur

– Det måste klaras ut vem som har huvudansvar för utbyggnaden av elproduktion, elnätsutbyggnad och laddinfrastruktur och för koordineringen av alla insatser, som ser till att alla delar går i takt med varandra. Elektrifieringskommissionen har tagit fram en handlingsplan för elektrifieringen av de mest trafikerade vägarna i Sverige som vi välkomnar, men vissa delar saknas fortfarande i kedjan, säger Fredrik Svensson.

– Vi skulle vilja se tydligare vem som tar ledartröjan och säkerställer att alla delar kommer på plats. Som åkeri är det svårt att våga satsa, investera och sörja för allt innan man ser en långsiktighet. Det offentliga har förstås en stor roll när det gäller koordinationen. Näringslivet vill hjälpa till men de yttre förutsättningarna måste finnas.

För åkeribranschen gäller det sedan att skapa närmare relationer med kund och exempelvis åstadkomma längre avtal som säkerställer förutsättningarna för att man ska kunna investera i elfordon i linje med målet om en ökad elektrifiering av transportsektorn.
– Vi vill bidra till en medvetenhet och en vilja att pröva nya vägar, säger Fredrik Svensson. Han ser fram emot eComExpo, som är planerad att hållas i Arlandastads mässhallar den 6 – 7 april. Mässan beskrivs som mötesplatsen för framtidens fossilfria transporter.

– Vi ser fram emot spännande möten med många olika aktörer och diskussioner om elektrifieringens möjligheter, men också att se och provköra de senaste produkterna på marknaden. Säkert kommer problemställningen och krav kring den framtida ansvarsfördelningen att lyftas vid mässan.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-27 10:43
Kategori: Nyheter
Taggar: