Foto: Riksdagen.

Interpellation med anledning av Cabotagestudien

I sin interpellation till inrikesminister Mikael Damberg (S), citerar Thomas Morell (SD) Henrik Sternberg: ”Det finns inga ursäkter längre att inte vidta åtgärder – såvida man inte beslutar att strunta i åkerinäringen”. Thomas Morell vill veta om regeringen kommer att förstärka kontrollverksamheten med anledning av resultaten från Cabotagestudien.

 

2013 och 2015 genomfördes Cabotagestudien ledd av Henrik Sternberg, logistikforskare på Iowa State University, USA. Varje gång uppmärksammades det av media och politikerna talade om att det skulle skapas ”ordning och reda” på våra vägar. Idag är det fortfarande inte ordning och reda på vägarna, men när Cabotagestudien nu åter presenterats fick det stort genomslag i media på alla nivåer.

Thomas Morell (SD), vill nu i en interpellation få veta om regeringen har för avsikt att göra något nu. Han tar avstamp i det som presenterats om den senaste Cabotagestudien och pekar på att mörkertalet är stort och att fordon som taggats 2013, återkommer i årets studie.

Han fortsätter; Åkeribranschen har i många år påtalat hur omfattande den olagliga trafiken är i Sverige. Den tidigare länskriminalpolisen i Västra Götaland kunde också påvisa sambandet, mellan den olagliga trafiken och annan kriminell verksamhet. Stölder av diesel, fordon och fordonskomponenter kan också knytas till den olagliga trafiken, ty omfattning och storlek på stöldgodset kräver helt enkelt tunga fordon för transport av stöldgodset.

Det finns helt enkelt en rad med faktabaserad forskning som visar att vi har ett allvarligt problem med otillåten yrkesmässig trafik i Sverige. Dessutom kan annan kriminalitet knytas till den olagliga transportverksamheten. Ändå har inte nödvändiga åtgärder vidtagits av polisledning och regering. Ansvaret vilar extra tung på regeringen eftersom den har det yttersta ansvaret för att ge polisen nödvändiga resurser, inte minst för brottsbekämpning på väg.

Thomas Morell hänvisar till tidningen Proffs artikel om forskaren Henrik Sternberg och Cabotagestudien, där Sternbergs slutsats om situationen är glasklar; ”Det finns ingenting mer vi kan ta fram längre i form av bevismaterial. Sternberg pekar också på att det i dagsläget inte finns något som fungerar som det ska för att få ordning och reda på vägarna.” Sternbergs slutsats i artikeln lyder, ”Det finns inga ursäkter längre att inte vidta åtgärder – såvida man inte beslutar att strunta i åkerinäringen.”

Studien visar med tydlighet hur allvarlig situationen är och det krävs omedelbara åtgärder för att bekämpa den olagliga trafiken. Regeringens utredning har nyligen presenterats och ligger nu ute på remiss. Det finns ingen anledning att vänta på en framtida organisation för kontrollverksamheten på väg. Situationen är allvarlig och en resursförstärkning för vägkontrollerna är akut.

Med hänvisning till det som kommit fram, vill Thomas Morell ställa en fråga till inrikesminister Mikael Damberg (S).
– Avser regeringen förstärka kontrollverksamheten på väg med anledning av studiens slutsatser?

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-07 09:29
Kategori: Nyheter
Taggar: