Förvaltningsrätten bekräftar Transportstyrelsens beslut

Rätt att återkalla 24H7D Logistic & Solutions trafiktillstånd

Transportstyrelsen beslutade den 25 juni 2020 att återkalla 24h7d Logistic @ Solution AB:s tillstånd att yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg. Transportstyrelsen förklarade även den trafikansvarige olämplig att leda ett företags transportverksamhet samt olämplig att bedriva yrkesmässig trafik till och med den 24 juni 2024. Beslutet överklagades, men förvaltningsrätten ger nu Transportstyrelsen rätt.
Chaufförspodden – Exklusivt


Beslutet överklagas och nu har förvaltningsrättens beslut meddelats och det går i linje med Transportstyrelsens beslut. Notera att beslutet inte vinner laga kraft förrän den 19 februari. Fram tills dess kan beslutet överklagas.

Förvaltningsrättens beslut handlar om det goda anseendet och förvaltningsrätten pekar bland annat på 2 kap. 4 § andra stycket i yrkestrafiklagen och man anser att kravet på gott anseende inte anses uppfyllt av den som dömts för eller på annat sätt påförts en sanktion för allvarliga eller upprepade överträdelser av kraven i artikel 6.1 tredje stycket EU-förordningen.

Således konstaterar förvaltningsrätten: ”24h7d Logistic @ Solution har under 2013 till 2016 gjort sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser som tillhör de allvarligaste överträdelserna i bilaga IV i EU-förordningen. Företaget har därefter getts möjlighet att återupprätta sitt goda anseende genom att byta ut sin trafikansvarige. Missförhållandena har dock fortsatt även efter den nya trafikansvarige godkändes i september 2017”.

I december 2019 dömdes företaget till böter för att fordon vid 18 tillfällen framförts med manipulerad färdskrivare. Detta är en av de allvarligaste överträdelserna enligt bilaga IV. Att den aktuella föraren inte längre är kvar på åkeriet och att åtgärder vidtagits, förändrar inte, mot bakgrund av tidigare överträdelser, förvaltningsrättens bedömning.

Budi 2021

Transportstyrelsen har, enligt förvaltningsrättens bedömning, därmed haft fog för sitt beslut och företagets trafiktillstånd ska återkallas liksom att trafikansvarig ska anses olämplig att leda ett företags transportverksamhet och bedriva yrkesmässig trafik under angiven period.

Vi kontaktar 24h7d Logistic @ Solution. Kommer ni att överklaga och i så fall varför? Den som svarar på våra frågor är Thomas Nilsson som är anställd på företaget.
– Vi kommer att överklaga beslutet. När detta hände hade vi ingen åkeriverksamhet i det bolaget. Då hade vi renodlat själva åkeriverksamheten i ett annat bolag. Idag har vi inga egna fordon utan anlitar underleverantörer, säger han.

Han säger att de överklagar inte för att de måste, utan för att de anser att beslutet är fel.
– Det bygger på en tidigare dom där vi initialt påfördes en sanktionsavgift på 147 000 kronor för att föraren gjort fel. Man menar efter vår överklagan att det fortfarande är sannolikt att chauffören utfört ”annat arbete” vid hälften av de tillfällen man åberopade i det överklagade beslutet. ”Annat arbete” i vår dom avser att chauffören tankat sin lastbil. Vi överklagade och sanktionsavgiften sänktes till 111 000 kronor. Det vi anser är fel nu, är att det nu aktuella ärendet bygger mycket på det förra ärendet som är avslutat, säger Thomas Nilsson.

Thomas Nilsson understryker att de har stått för det som skett och gjort rätt för sig. Tidigare har de själva skött överklagandet, men denna gång har man lämnat allt till en jurist.

Delgivningen av förvaltningsrättens beslut skickades till den trafikansvarige den 27 januari, men den 8 februari har förvaltningsrätten ännu inte fått någon kvittens på ett mottagande. Således vet vi inte hur den trafikansvarige ställer sig till beslutet.

Hur ser Transportstyrelsen på förvaltningsrättens beslut och vilken betydelse kommer det att få för framtida ärenden?
– Vi är mycket nöjda över att förvaltningsrätten gått på vår linje i detta ärende. I dagsläget har domen ännu inte vunnit laga kraft, vilket gör att vi vill avvakta slutgiltigt avgörande i frågan innan vi kommenterar betydelsen av domen för andra beslut i framtiden, säger Transportstyrelsen.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-09 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: