Kommer Forseas eldrivna färjor att få sällskap av en tunnel? Eller kommer en tunnel att slå ut färjorna? Och kan en tunnel byggas även om den inte kan användas av tåg och gods därmed inte flyttas från vägen?

Vänsterpartiet om tunnel mellan Helsingborg-Helsingör:

”HH-förbindelsen är ett statligt ansvar”

Under dagens möte med Regionstyrelsen, var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del.
Chaufförspodden – Exklusivt


Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.
– Infrastruktursatsningarna över sundet är nationella frågor och Vänsterpartiet menar att det inte är rimligt att regionen redan nu dels aviserar att man vill skjuta till medel i någon form och dels vill gå in i delägande. Staten behöver ta sitt ansvar för den nationella infrastrukturen. Det är avgörande, säger hon.

Den 28/1 lades en rapport fram som pekar på en svårighet att brukarfinansiera tågtunneln. Tunnelförslagets branta lutning pekar mot att det blir uteslutet med passage för godståg och fjärrtåg.
Vänsterpartiet ser det som viktigt att alternativen för regionen som helhet gör det möjligt för ökad godstransport på räls istället för på väg, och att det byggs goda möjligheter till fjärrtåg för klimatsmart resande till kontinenten.

VBG onspot

Patrik Milton, ersättare för Vänsterpartiet i Regionstyrelsen, avrundar.
– Vi behöver stora infrastruktursatsningar i Sverige och Skåne för att minska klimatpåverkan av transporter och få till stånd goda förbindelser för persontrafik, fjärrtrafik och gods. När det gäller Öresund så behöver vi ta ett helhetsgrepp för att hitta lösningar för framtiden. HH-förbindelsen är en intressant del i detta, säger han.

Vi kontaktar Patrik Milton. Forseas färjor går ju på el nu vilket betyder att gods i alla fall en bit går fossilfritt. Med en tunnel kommer de att köra hela vägen.
– Vi vill ha över mer gods på räls och om det inte går att bygga en tunnel med tåg, kanske den bör byggas någon annanstans, säger han.
En tunnel som fungerar för godstransporter med järnväg, menar Patrik Milton även blir intressant för EU.

Det finns andra problem att överkomma när det gäller godstransporter, inte minst i Danmark och Patrik Milton ser att det kan behövas ett omtag i tankarna kring transporterna av människor och gods i regionen.
– Och att ha ett alternativ till Öresundsbron, gör oss mindre sårbara, avrundar han.

Vi har sökt Forsea för att höra hur de ser på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som dock hade stängt för dagen för pressfrågor.

VBG onspot

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-04 15:11
Kategori: Nyheter
Taggar: