Svevias anläggning på bilden har inget med artikelinnehållet att göra. Foto: Göran Rosengren.

Svevia tillbakavisar påståenden om systematiskt kör- och vilotidsfusk

”Vi följer lagar och regler”

2 400 övertidstimmar på tre år, körning i OUT-läge trots att körningen inte är undantagen kör- och vilotider, långa arbetsdagar, av facket ogillad uppsägning, är några exempel på missförhållanden som påstås förekomma hos Svevia i Jönköping. Svevia tillbakavisar alla påståendena.

Ett företag som det till redaktionen under en längre tid kommit in tips om att det skulle råda missförhållanden hos är Svevia. Och då mer specifikt Svevia i Jönköping som även använder sig av inhyrda förare från ett svenskt bemanningsföretag. Men då dessa går under Svevias kollektivavtal, ser vi dem som likställda med Svevias egna förare.

Den information som kom in till redaktionen kom efterhand att utgöra ett tillräckligt konkret underlag för att berättiga att ställa frågor om verksamheten hos Svevia i Jönköping. De signaler vi får, handlar bland annat om att kör- och vilotidsregler inte följs, att förarna inte använder förarkorten på rätt sätt samt långa arbetsdagar och mycket övertid. Vi har sett exempel på över 2 400 timmars övertid på tre år.

Vi får veta att man på Svevia i Jönköping har möten med förarna och att företaget då påtalar vikten av att alltid använda förarkortet under arbete som inte är undantaget kör- och vilotidsreglerna.
– Men när man sedan frågar om det efteråt, säger de att vi ska köra ”som vanligt”, säger en av dem vi talat med.

En förare berättar att han ställt frågor kring övertiden och hur förarkorten förväntades användas.
– Jag blev uppsagd med hänvisning till ”förväntad framtida arbetsbrist”, trots att vi hade mer att göra än vi hann med, säger han.

Föraren gick till facket, Seko, och uppsägningen ogillades.
– Hur kan man säga upp en förare med den motivationen bara för att kort efteråt fråga en annan förare om denne kan börja köra hos dem, säger föraren till oss.


Vi kontaktar Per-Inge Hultman, förhandlingschef för koncernen Svevia med placering på koncernstaben i Solna. Kan du bekräfta eller dementera om det bland era förare förekommer mer övertidstimmar än tillåtet?
– Vi har skrivit ett årsarbetstidsavtal med facken som innebär att man under 12 månader ska göra sin normalarbetstid och som max 350 timmars övertid på året. Avtalet är skrivet för verksamheter där arbetsbelastningen är ojämn över året. Detta innebär att uttaget kan se olika ut under årets månader men övertiden får inte överskrida snittet 48 timmar per månad under 12-månadersperioden. Arbetstiden följs löpande upp och om någon efter en period ligger högt över normalarbetstiden, är man ledig en period för att ”flexa” ner tiden. Ingen har över 350 timmars övertid vid 12-månadersperiodens slut, svarar han.

Mot bakgrund av den information vi har, frågar vi Per-Inge Hultman ännu en gång om han vidhåller sitt svar.
– Efter kontroll med lönekontoret framgår att en medarbetare har arbetat mer 350 timmar övertid under föregående 12-månaders period. Med anledning av detta har medarbetaren fått en åtgärdsplan att jobba efter under pågående period så att medarbetaren inte ska komma över 350 timmar, säger han då.

Svaret står i kontrast till den information Proffs får ta del av. Bland annat att samtliga förare, efter våra intervjuer, ska ha blivit kontaktade och tillsagda att inte jobba övertid. Samtliga måste vara lediga alla fredagar fram till 1 april 2021. Det kan även bli aktuellt att förare måste stanna hemma några månader i vinter på grund av för mycket övertid trots att det normala, enligt uppgifter vi får, är att alla har jobbat fullt både sommar och vinter. I vinter kan flera förare bli lediga under december-mars.

Angående huruvida förare kör utan förarkort även när sådant måste användas, säger Per-Inge Hultman att Svevia har tydliga regler och instruktioner för användning av färdskrivare och tillämpning av kör- och vilotider. Dessa är tydliga med att förarkortet alltid ska sitta i färdskrivaren.
– Vid arbeten som är undantaget kör- och vilotidsreglerna ska läge OUT användas. Instruktionen kring hantering av digitala färdskrivare är tydlig med att förarkort alltid ska sitta i. Om arbete utförs som lyder under undantagsarbete från kör- och vilotidsreglerna, finns inget lagkrav om att förarkortet ska sitta i färdskrivaren. Svevia har dock ett internt regelverk och instruktion om att förarkort alltid ska sitta i färdskrivaren, svarar han.


Att förare som haft synpunkter eller frågor på bland annat övertiden och användandet av förarkorten skulle ha sagts upp, dementerar Per-Inge Hultman. Däremot händer det att förare sägs upp på grund av arbetsbrist.
– Hur vi säger upp eller ersätter medarbetare regleras i lagen om anställningsskydd vilken vi följer, säger han.

Har Seko varit i kontakt med er angående eventuella missförhållanden och i så fall av vilken anledning och pågår det en dialog mellan er och Seko just nu?
– Jag kommenterar inte eventuella frågor som diskuteras med våra fackliga parter, svarar han.
Svaren från Per-Inge Hultman ger en helt annan bild än den information vi får gör.

Eftersom Per-Inge Hultman inte vill svara på om de har samtal med Seko, tog vi igår själva kontakt med Seko.
– Vi kan bekräfta att vi har en pågående dialog med företaget, men eftersom det är ett pågående ärende, kan vi inte gå in på detaljer, svarar Seko.

Vi kontaktar även bemanningsföretaget för att fråga vems avtal och arbetstider det är som gäller för förarna.
– När vi hyr ut personal och företaget har kollektivavtal, går de in under det företagets avtal. Kollektivavtal kan se olika ut beroende på vilken bransch det handlar om varav exempelvis transportbranschen har sina specifika scheman och arbetstider, svarar man.

Proffs kommer att fortsätta följa utvecklingen.


Om artikeln

Publicerad: 2020-09-25 15:57
Kategori: Nyheter
Taggar: