Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Sverige är sedan 1 januari 1998 anslutet till ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga vägtransporter vid användandet av vissa vägar. Det så kallade eurovinjettsamarbetet. I samarbetet deltar förutom Sverige, även Danmark, Nederländerna och Luxemburg.

I samarbetskommittén för eurovinjettsamarbetet, har avtalspartnerna kommit överens om att höja vägavgifterna och anpassa dessa till nyare utsläppskrav för fordons motorer. Skälet till höjningen är framförallt att bibehålla den totala avgiftsnivån och förstärka differentieringen av avgiften.

Genom en utvidgad differentiering av vägavgiften, anpassas trafikbeskattningen för den tunga godstrafiken till de kostnader som de ger upphov till i fråga om bland annat miljöpåverkan.

Den gemensamma vägavgiften inom samarbetet har inte höjts sedan 2001.

I lagrådsremissen föreslås därför att vägavgifterna höjs och att differentieringen efter vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, utvidgas till att omfatta även nyare avgaskrav.

Regeringen och samarbetsländerna undertecknade den 6 december 2017 ett protokoll om ändring av samarbetsavtalet. Enligt protokollet ska alla samarbetsländer ratificera detta för att det ska träda i kraft.

Vill du läsa mer detaljerat om saken, gör du det här!

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-12 15:01
Kategori: Nyheter
Taggar: