Hårda regler för mjuka problem

Alla chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, och hur man hanterar konflikter och kränkande behandling.
Det är en del av kraven i det förslag till ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket nu lagt fram.

Antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker har de senaste fyra åren ökat med 50 procent visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”. Det handlar ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen, som mobbning och trakasserier.

Målet med den nya föreskriften är att på olika sätt komma åt brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskriftsförslaget tar upp en rad förhållanden i arbetsmiljön som har negativ inverkan: som ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande behandling (mobbning) och arbetstidens förläggning.

I förslaget ställs bland annat krav på arbetsgivaren att se till att chefer och arbetsledare har nödvändiga kunskaper för att kunna ta itu med ohälsosam arbetsbelastning, och ta hand om konflikter och kränkande behandling.

Arbetsgivaren ska också se till att de arbetsuppgifter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär bland annat att det ska finnas resurser på plats för att utföra arbetet.

Det krävs även att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Risker förknippade med arbetstidens förläggning kan finnas vid skift- och nattarbete. Att vara ständigt nåbar kan också vara en risk.

Arbetsgivaren ska undersöka och bedöma om det finns förhållanden i den organisatoriska eller sociala miljön som kan ge upphov till kränkande behandling, eller konflikter som kan leda till ohälsa. Arbetsgivaren ska förebygga att konflikter leder till ohälsa och ha rutiner för hur kränkande behandling ska hanteras.

De nya reglerna gäller i alla verksamheter där någon utför arbete för arbetsgivarens räkning.

Tanken är att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, efter remissbehandling, ska kunna beslutas senast 1 juli nästa år och börja gälla några månader senare, alltså hösten 2015.

Om artikeln

Publicerad: 2014-09-19 15:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljöverket Arbetsskador 2013 Rapport