Nya regler för yrkesmässig trafik

Från och med den 4 december 2011 kommer Transportstyrelsen att tillämpa de tre EU-förordningar som ingår i det så kallade vägtransportpaketet. Syftet med förordningarna är att skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna om yrkesmässig trafik på väg inom EU.

En av förordningarna (trafiktillståndsförordningen) innehåller allmänna regler om vilka krav som ställs för att få utföra yrkesmässig trafik i form av godstransporter på väg och persontransporter (buss) på väg. En av nyheterna är att det införs ett krav på att den som ska bedriva yrkesmässig trafik ska vara faktiskt och fast etablerad i den medlemsstat där verksamheten bedrivs. Det betyder att den som har tillstånd till yrkesmässig trafik i Sverige också måste ha ett kontor i landet.

Från den 4 december får Transportstyrelsen inte längre besluta om varning. De åtgärder som Transportstyrelsen kan använda i de fall något krav för att behålla ett tillstånd till yrkesmässig trafik inte är uppfyllt blir återkallelse eller tillfällig indragning. Av förordningen framgår också att varje medlemsstat ska inrätta ett nationellt elektroniskt register. Via sådana register ska medlemsstaterna från och med år 2013 utbyta information om förseelser som en transportör gör sig skyldig till i en annan medlemsstat än etableringsmedlemsstaten.

De två andra förordningarna innehåller regler om utförande av internationella gods- respektive persontransporter på väg inom EU. I dessa anges att gemenskapstillstånd ska kunna utfärdas för max tio år, jämfört med dagens giltighetstid på fem år.

De tre förordningarna reglerar inte taxitrafik, som även fortsättningsvis kommer att vara nationellt reglerat, för närvarande i yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-03 14:04
Kategori: Nyheter
Taggar: