Positiv framtidstro i åkerinäringen

Trots pessimistiska tongångar i näringslivet i allmänhet ser läget tämligen positivt ut inom sektorn godstransporter på väg. Det säger bedömare inom åkerinäringen enligt en Sveriges Åkeriföretags undersökning "Åkeribarometern".

Sveriges Åkeriföretag har inhämtat bedömningar om konjunkturläget från en panel om 260 personer i ledande befattningar i större åkeriföretag. Det handlar om företag som yrkesmässigt utför tjänster inom olika transportgrenar.
För närvarande är lönsamheten tillfredställande eller god anger två tredjedelar av de svarande. Ungefär en tredjedel av dem anger att de ser en sviktande efterfrågan och lönsamhet den närmaste tiden. Men nästan 60 procent tror på en oförändrad eller ökande efterfrågan det kommande kvartalet.

Glädjande optimism

En väsentlig indikator på framtidstron är viljan att investera. Även här kan man tolka svaren positivt. Cirka 60 procent tror på oförändrade eller till och med ökade investeringar i företaget de närmaste sex månaderna.
Även inom åkerinäringen minskas bemanningen. En tredjedel av de svarande uppger att det kommer att bli fråga om minskningar av personalstyrkan.
– Det är glädjande att det trots allt finns en optimism i näringen , säger Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag.
– Det kanske är tidigt att hävda att det skett en stabilisering av läget, men det finns ett grundbehov av transporter i samhället som oavsett konjunkturen måste utföras. Klart är också att efterfrågan på transporter har fallit från en hög höjd. Sysselsättningen i näringen har de senaste åren varit på topp och vi har till och med haft rekryteringsproblem.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-03-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: