Underhåll av högtrafikerade vägar prioriteras

År 2008 prioriteras underhållet av det högtrafikerade vägnätet. Ambitionen är att säkerställa en säker framkomlighet på det statliga vägnä...

År 2008 prioriteras underhållet av det högtrafikerade vägnätet. Ambitionen är att säkerställa en säker framkomlighet på det statliga vägnätet. Ytterligare ca 700 km väg kommer att få ny beläggning vilket innebär totalt ca 7 000 km nybelagd väg under 2008.rnrn- Vi satsar på att byta ut belysning av äldre modell. Det kommer att ge oss lägre energikostnader och bytet till energieffektiva anläggningar kommer att betala sig på mindre än fem år. Det kommer även att innebära att vi minskar koldioxidutsläppen. Dessutom förväntas koldioxidutsläppen minska genom att hastighetsgränserna ses över, sparsam körning ingår som ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen och genom ökad hastighetsövervakning, säger Ingemar Skogö. rn rnTrots satsningen ligger 2008 års drift- och underhållsanslag drygt en halv miljard kronor och investeringsanslagen ytterligare en halv miljard kronor under nivåerna i gällande planer. Statsbidragen till det enskilda vägnätet får dock en kraftig ökning, från 702 miljoner kronor till 831. Bidrag ges till cirka 7 500 mil enskilda vägar. rn rnTrafikökningen mellan 2006 och 2007 kommer att ligga på mellan 2,5 och 3 procent. De senaste åren har trafikökningen legat på genomsnitt 1,7 procent. Den tunga trafiken har ökat dubbelt så mycket dvs 3,4 procent i genomsnitt under samma period.rn rn- Möjligheten att påbörja nya vägprojekt 2008 är mycket begränsad då Norra Länken (Stockholm) tar stora delar av anslaget i anspråk. Därför fokuserar vi på att fullfölja påbörjade vägprojekt, förbättra bärigheten och genomföra mindre trafiksäkerhets-, miljö- och trimningsåtgärder, fortsätter Ingemar Skogö.rn rn2008 öppnar flera viktiga vägsträckor där trafikfarliga vägavsnitt byggts bort. De är E 6 Torp – Håby, E 18 Hån – Töcksfors, Kronoparken – Skattkärr, Lekhyttan rn- Adolfsberg och Västjädra – Västerås, väg 70 förbi Sala, väg 117 Daggarp – Tjärby – Skogaby och Norrortsleden i Stockholm. rn rnProjekt som påbörjas eller pågår är E 4 Enånger – Hudiksvall, E 6 Tanumshede – Hogdal, E 18 Sagån – Enköping, E 20 Tollered – Alingsås, Lundsbrunn – Holmestad och Norra Länken i Stockholm, E 45 Angeredsbron – Älvängen – Trollhättan, väg 34 Stora Aby – Glahytt, väg 49 Skara – Axvall och Stubbetorp – Gustavstorp, väg 68 Dalarnas länsgräns – Vallbyheden samt väg 73 Älgviken – Fors.rn rn- Vägverket fortsätter ge stöd till utvecklingen av ett trafikmedicinskt centrum på Huddinge sjukhus. Ett motsvarande centrum startas i Lund. Där pågår bland annat forskning och körkortsmedicinska utredningar. Det är också en resurs för Vägverket i arbetet med att etablera andra trafikmedicinska centra och enheter.rn- Under 2008 kommer en tredjedel av återstående hållplatser på utpekat kollektivtrafiknät på regionalt vägnät att åtgärdas för funktionshindrande. rn- 5 000 färre bullerstörda längs de kommunala vägarna.rn- 75 km mötesseparerad väg påbörjas på det regionala vägnätetrn- På miljöområdet sker ett arbete tillsammans med EU för att utveckla metoder för att bestämma tunga fordons bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp liknande den för personbilar och lätta lastbilar. De tunga fordonen ökar när transportarbetet ökar och då får utsläppen av dem ökad betydelse.rn- Trängselskattehanteringen kommer att ytterligare effektiviseras.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-12-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: