Omkörningsförbud för tunga lastbilar?

Vägverket och polisen vill gå många irriterade privatbilister till mötes och utöka omkörningsförbudet för tunga lastbilar norrut längs E 6 i Skåne. Det är inte konstigt. Med väldigt många tunga lastbilar som framförs av förare på E 6 och E 4 som envisas med att långsamt, långsamt köra om trots att de därigenom orsakar kraftig köbildning, blir det lätt orsak till trafikfarlig irritation hos lättretade privatbilister, som inte gärna vill lätta på gaspedalstrycket.

?Hialösa förare?

Vi har fått en trafiksituation där, tror jag, det överlag krävs ett allmänt omkörningsförbud där omständigheterna inte är sådana att omkörningen kan ske utan men eller olägenhet för annan trafik. Jag har sagt det tidigare och jag upprepar det gärna. Trafikutvecklingen har gått dithän att kombinationen av en alltför stor mängd tung trafik i kombination med vad som på snäll skånska skulle kunna uttryckas som ?hialösa? och egoistiska personbilsförare är farlig. Varje förbättring som kan leda till mindre irritation i trafiken är av godo. Vad som erfarenhetsmässigt leder till irritation är just långsamma omkörningar.
I stället för att laborera med utökade omkörningsförbud ? något som kan vara påkallat på vissa vägsträckor medger jag ? borde ett generellt omkörningsförbud införas som en huvudregel på motorväg och motortrafikled för alla tunga lastbilar med eller utan släp. Bestämmelsen kunde lämpligen utformas så att omkörning bara är tillåten om föraren av det omkörande fordonet före omkörningen förvissat sig om att denna kan ske utan risk, men eller olägenhet för andra trafikanter. Grunden för skärpningen bör anges genom att förklara att långsamma omkörningar ofta orsakar långa bakomliggande köer av andra fordon och att detta är ägnat att skapa onödig och farlig irritation i trafikmiljön.

Ensidigt negativ?

Det föreslagna förbudet skulle inte ha förts på tal om förarna allmänt sett själva insett vad omkörningarna i många fall leder till och avhållit sig från att köra om till dess detta kunnat ske utan konflikter med den bakomvarande trafiken.
Är jag inte alltför ensidigt negativ mot förarna av tunga lastbilar genom vad jag nu föreslagit? Kanske kan det tyckas så. Men jag anser att trafiksäkerheten och den allmänna trafikmiljön alltid bör sättas i främsta rummet. Smidighet och framkomlighet är därvid betydelsefulla faktorer. Och tidsförlusten för föraren av den tunga lastbilen som omdömesgillt avvaktar med omkörningen till rätt tillfälle bör inte vara alltför betungande. Skulle framförvarande fordon vara riktigt långsamgående, bör ju omkörningen normalt oftast kunna ske utan men eller olägenhet för bakomvarande trafikanter.

Sven-Erik Alhem

 

Om artikeln

Publicerad: 2007-11-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: